55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İLK İNME ATAĞI OLAN OLGULARDA SESSİZ SEREBRAL LEZYONLARIN TRİGLİSERİD/HDL KOLESTREOL ORANI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ESRA ACIMAN DEMİREL 1 GÜLCAN KALAYCI 1 MUSTAFA AÇIKGÖZ 1 ULUFER ÇELEBİ 1 BİLGE PİRİ ÇINAR 1 HÜSEYİN TUGRUL ATASOY 1

1- BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
 
Amaç:

Görüntüleme yöntemleri ile saptanan, sessiz serebral lezyonlar, sessiz serebral infarkt (SSİ) ve lökoariozis (LA) olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, SSİ ve LA’in inme riskini artırdığı gösterilmiştir. Bu nedenle SSİ ve LA’in risk faktörlerinin belirlenmesi ve önlenmesi önem kazanmıştır. Trigliserit /HDL kolesterol oranı, çeşitli metabolik,vasküler, kardiyak hastalıklarla yakından ilişkili olan bir belirteçtir. Bununla birlikte, serebrovasküler hastalıklarda TG / HDL kolesterol oranının rolü iyi çalışılmamıştır. Biz bu çalışmada, kliniğimize ilk iskemik inme atağı ile başvuran hastalarda SSİ ve LA sıklığını, Trigliserid/HDL kolesterol oranı ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya ilk iskemik inme atağı ile başvuran 149 hasta alındı. Hastaların, klinik,laboratuvar, MRG sonuçları kayıt edildi. SSİ olan ve olmayan hastaların,laboratuar sonuçları karşılaştırıldı. LA şiddeti fazekas skorlaması ile değerlendirildi.( Grade 0, 1,2,3) SSİ’ler 3-20mm arasında, T1 kesitlerde hipointens, T2’de hiperintens, T2-Flair kesitlerde hiperintens ve hiperintense rim ile çevrelenmiş lezyonlar olarak tanımlandı. TG / HDL kolesterol oranı, mutlak TG seviyelerini mutlak HDL kolesterol seviyelerine böldükten sonra hesaplandı.

Bulgular:

Hastaların %47 si erkek, %53 ’ü kadın olup, yaş ortalaması 66,1 di. Hastaların %83.2’sinde SSİ saptandı. Fazekas skorlamasına göre, hastaların %14.8 i grade 0, %32,9 u grade 1, %52.3 ü ileri düzeyde (id) -PVBC grubundaydı. İd-PVBC grubunda TG/HDL oranı anlamlı derecede yüksek bulundu. ( p: 0.05) SSİ’si olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında TG/HDL oranı açısından anlamlı fark izlenmedi.

Sonuç:

Trigliserid/HDL kolesterol oranının LA ve inme için bir risk faktörü olduğu ve iyi bir laboratuar göstergesi olduğu tespit edildi