55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OKULOMOTOR SİNİR SCHWANNOMU, NADİR BİR OLGU
ABDULKADİR TUNÇ 1 SENA BONCUK 1 MUSTAFA KARABACAK 1 YONCA ÜNLÜBAŞ 1 ALPER ERYILMAZ 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Benign sinir kılıfı tümörleri grubunda yer alan schwannomalar, santral veya periferik, vücudun birçok lokalizasyonunda görülebilmektedir. Çoğunlukla sporadik, bazen genetik tümör yatkınlık sendromlarında ortaya çıkmaktadır. İntrakraniyal schwannomalar, tüm primer tümörlerin yaklaşık % 7-8’ini oluşturmakta olup 3-12. kraniyal sinir çiftlerini çevreleyen glial-schwan hücre geçişi düzeylerinden kaynaklanırlar. Okulomotor sinir schwannomaları nadirdir ve motor sinirlerden kaynaklandıkları için benzersizdirler. Olgu: 37 yaşında kadın hasta polikliniğimize şiddetli baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden şikayetlerin 1 hafta içerisinde progresyon gösterdiği ve çift görmenin de eşlik ettiği öğrenildi. Öz geçmişinde 2013 yılında hipofiz tümörü nedeniyle operasyon öyküsü mevcuttu. Ayrıca benzer baş ağrısı ve çift görme yakınmasının 1 yıl önce de olduğu ve 1 hafta içerisinde spontan düzeldiği öğrenildi. Soy geçmişinde özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde bilinç açık, koopere ve oryante idi. Sol gözde pitozis, midriyazis mevcuttu. Ayrıca sol göz yukarı ve içe bakışta kısıtlı idi. Diğer nörolojik muayene bulguları normaldi. Göz dibi incelemesinde papil ödem saptanmadı. Hastanın kan tetkiklerinde anlamlı patoloji saptanmadı. Ön planda relapsing painful ophtalmoplegic neuropathy (RPON) olarak değerlendirilen olgunun kontrastlı kranial MR görüntülemesinde solda posterior komunikan arterde şüpheli anevrizmatik genişleme izlendi. BT angioda izlenen görüntü söz konusu genişlemenin okulomotor sinir üzerinde olduğunu düşündürdü. DSA yapılan olguya okulomotor schwannom tanısı konuldu. Düşük doz steroid tedavisi (RPON düşünülerek), analjezik ve amitriptilin tedavileri ile ağrısında düzelme görüldü. Schwannom açısından klinik-radyolojik takip planlandı. Tartışma: Suprasellar tümörler içerisinde okulomotor sinir schwannomları çok nadir görülürler ve preop tanı konması oldukça güçtür. Tümörün büyüklüğüne, kaynağına, konumuna ve kapsamına bağlı olarak, schwannomlar çeşitli belirti ve semptomlar ortaya çıkarır, ancak genellikle küçük olduğunda asemptomatiktir. İzole okulomotor sinir schwannomu ilk olarak Kovacs tarafından 1927de bir otopside yayınlanmıştır. Literatürde toplam 39 olgu bildirilmiştir. Olgumuz DSA sonrası bu tanıyı alsa da RPON olasılığı da düşünülerek tedavi edilmiştir. Çok nadir görülmesi açısından sunulmaya değer görülmüştür.