55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİRENÇLİ EPİLEPSİ DE OTONOM SİNİR SİSTEMİ DEĞİŞKENLİĞİ İLE SUDEP RİSK FAKTÖRLERİNİN İLİŞKİSİ :SUDEP-7 ENVANTERİ
Demet İlhan Algın 1 Oguz Osman Erdinc 1

1- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm ( Suddden unexpected Death in Epilepsy-SUDEP) ile yapılan çalışmalarda epilepsili ve ilaca dirençli epilepsili hastalarda ölümlerin sırayla %15 ve %50 olduğu bildirilmiştir. Bradikardi, apne veya beyinsapı disfonksiyonuna yol açabilecek sempatik ve parasempatik sistemlerin veya kardiyorespiratuar mekanizmaların değişmesi SUDEP ile ilişkilendirilmiştir. Bizde bu çalışma ile dirençli epilepside otonom sinir sistemi fonksiyonları ile SUDEP risk faktörlerinin ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, epilepsi polikliniğinde dirençli epilepsi tanısı ile izlenen 27 hasta alındı. Kontrol grubu 30 sağlıklı bireyden oluşmaktaydı. Otonom Sinir Sistemi (OSS) fonksiyonlarının elektrofizyolojik inceleme protokolü ile sempatik sinir sistemi için Sempatik Deri Yanıtı (SDY), parasempatik sinir sistemi için hem istirahatte hem de Hiperventilasyon (HV) sonrası hesaplanan RR İnterval Değişkenliği (RRIV) ile the mean of the standard deviations for all R-R intervals (SDRR), root-mean square differences of successive R-R intervals (RMSSD) değerleri elde edildi. Hasta grubuna aynı zamanda SUDEP-7 envanteri uygulandı.

Bulgular:

Hasta grubu 11 ( % 40,7 ) kadın ve 16 (59,3 ) erkek olarak 27 bireyden ve kontrol grubu 14 kadın (%46,6) ve 16 (%53,4) erkek olarak 30 bireyden oluşmaktaydı. Hasta grubunun yaş ortalaması 37,6±12,1 yıl kontrol grubunun yaş ortalaması 41,2±10.2 yıldır. Sempatik deri yanıtı (SDY) latansı, hasta ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). RRIV mean, HV sonrası RRIV ortalama değerleri hasta ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 0,05). SUDEP-7 envanter puanları R-R interval değişkenliği paremetreleri ile karşılaştırıldığında sadece RMSSD değerleri ile istatistik olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p <0,05).

Sonuç:

Azalan kalp hızı ve R-R interval değişkenliği kalp hastalığında mortalite ve ani ölüm için kabul edilen bir biyobelirteçtir ve yapılan çalışmalar ve bizim çalışmamızda SUDEP için de önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle SUDEP-7 envanteri ile RMSSD arasındaki istatistiksel olarak anlamlı ilişki bu konu ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmaların önemini artırmaktadır.