55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERDE ÜROLOJİK PROBLEMLER YORGUNLUK, ALT EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ VE FONKSİYONEL KAPASİTE ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?
FERAY GÜNGÖR 1 UĞUR OVACIK 2 KÜBRA NUR MENENGİÇ 3 ZEYNEP ÖZDEMİR ACAR 4 AYSUN SOYSAL 4 ELA TARAKCI 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI, İSTANBUL
2- İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FİZYOTERAPİ PROGRAMI, İSTANBUL
3- DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, FİZYOTERAPİ PROGRAMI, İSTANBUL
4- BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL
 
Amaç:

Multipl Sklerozda (MS) üriner problemler en rahatsız edici semptomlardan biridir ve hastalık ilerledikçe görülme sıklığı artar. MSli hastalar üriner problemleri nedeni ile kliniğe nadiren başvururlar ancak ilerleyen dönemde bu problemler bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu çalışmanın amacı, MS’li bireylerde sıklıkla görülen ancak diğer fiziksel sorunların yanında sorgulanmakta geri planda kalabilen ürolojik problemlerin yorgunluk, alt ekstremite fonksiyonelliği ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisini belirlemekti.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya McDonald kriterlerine göre MS tanısı almış 22 katılımcı (17 kadın, 5 erkek) dahil edildi. Bireylerin ürolojik problemleri “Ürogenital Sıkıntı Envanteri” (ÜSE) ve “Aşırı Aktif Mesane Farkındalık Sorgulama Formu” (AAMFSF); yorgunluk düzeyleri “Yorgunluk Şiddeti Ölçeği” (YŞÖ); alt ekstremite fonksiyonelliği “Zamanlı Kalk ve Yürü Testi” (ZKYT) ve “5 Kez Otur Kalk Testi” (5KOKT); fonksiyonel kapasiteleri “2 Dakika Yürüme Testi” (2DYT) ve “6 Dakika Yürüme Testi” (6DYT) ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz için SPSS paket 22.0 programı kullanıldı.

Bulgular:

Bireylerin ortalama yaşı 36,59±8,04 yıl, vücut kitle indeksi 24,09±3,43 kg/m2, tanı süresi 5,91±4,46 yıl, EDSS 2,68±1,57 ve atak sayısı 3,14±2,76 idi. Katılımcıların %72,7’si önemli ölçüde üriner problem yaşamakta idi. ÜSE, YŞÖ ile ilişkili bulunurken (rho= 0,676, p=0,001); AAMFSF ise ZKYT ve 5KOKT ile ilişkili bulundu (sırasıyla rho=0,486, p=0,03; rho=0,502, p=0,20). ÜSE ve AAMFSF arasında da korelasyon mevcuttu (rho=0,717, p<0,001). ÜSE ve AAMFSF ile 2DYT ve 6DYT arasında ise ilişki bulunmadı (p>0,05).

Sonuç:

MS’li bireylerde üriner problemlerin yorgunluk ve alt ekstremite fonksiyonelliği ile ilişkili olduğu bulundu. Bu bireylerde üriner problemlerin muhakkak sorgulanması gerektiğini ve üriner problemlerin çözümüne yönelik müdahaleler ile yorgunluk ve alt ekstremite fonksiyonelliği gibi ilişki parametrelerde iyileşme sağlanabileceğini düşünmekteyiz.