55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ TANISI İLE İZLEDİĞİMİZ HASTALARIMIZIN KLİNİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
NESLİHAN ESKUT YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ

1- SBÜ. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
 
Amaç:

Serebral venöz sinüs trombozu (SVT) dural sinüslerin ve/veya serebral venlerin trombusunu içerir. İskemik inmelerin nadir nedenlerinden birisidir ve genellikle gençlerde görülür. Farklı klinik bulgularla ortaya çıkabilen bir tablodur. Çalışmamızda, kliniğimizde SVT tanısı ile izlediğimiz hastaların etiyoloji, klinik ve radyolojik bulgularının sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2014-Temmuz 2019 tarihleri arasında İzmir Bozyaka EAH Nöroloji kliniğinde izlenen ve tanısı kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve MR venografi ile kesinleştirilmiş 51 SVT’li hastanın retrospektif olarak demografik özellikleri, başlangıç semptom ve bulguları, etiyolojik faktörleri, nöroradyolojik bulguları ve tedavileri incelendi.

Bulgular:

Hastaların 37’si (%72.4) kadındı. Yaş ortalamaları 45.3±16 yıldı. Hastaların %29.4’ü akut, %27.5’i subakut, %43.1’i ise kronik dönemde başvurmuştu. En sık başvuru nedeni baş ağrısıydı (%68.6). Hastaların %58.8’ inin nörolojik muayenesi normaldi. Nörolojik muayenede en sık saptanan bulgu papil ödemdi (%21.6). En sık tutulan sinüs transvers sinüstü (%39.2). Hastaların %43.1’ inde birden fazla venöz yapının etkilendiği görüldü. Etiyolojik tetkiklerle hastaların %49.01’inde altta yatan neden saptanamadı. Hastalardan %11.7’ sinde etiyolojide enfeksiyon saptanırken, %3.92’ sinde lumber ponksiyon, %1.96’ sında karotikokavernöz fistül ve juguler venöz tromboz saptanan 1 (%1.96) hastada stiloid proçesin bası gibi nadir bulgular saptandı. Yapılan genetik testlerde hastaların %25.4’ ünde koagulasyon bozukluğuyla ilişkili nedenler; en sık homozigot MTHFF gen mutasyonu (%7.84) ve protein C düşüklüğü (%5.88) saptandı. Tamamı antikoagüle edilerek izlenen hastaların %65’ inde venöz yapıların rekanalize olduğu görüldü.

Sonuç:

SVT’ nun çok çeşitli nörolojik tablolarla ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Özellikle yeni başlayan veya karakter değiştiren baş ağrısı ile başvuran olgularda ayırıcı tanıda mutlaka akılda bulundurulmalı ve tanıya yönelik araştırmalar en kısa sürede yapılmalıdır.