55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NEFROTİK SENDROM İLE İLİŞKİLİ AKUT İSKEMİK İNME
Ayça Karakoç 1 Gençer Genç 1 Ülgen Yalaz Tekan 1 Nevin Kuloğlu Pazarcı 1 Serpil Bulut 1

1- Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
 
Olgu:

GİRİŞ: Nefrotik sendrom, yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem ile karakterize bir sendromdur. Literatürde nefrotik sendrom ile ilişkili akut iskemik inme gelişen sınırlı sayıda olgu bildirimi mevcuttur. Biz etyolojisinde nefrotik sendromu olan, akut iskemik inme tanısı ile takip ettiğimiz bir olgu sunuyoruz. OLGU SUNUMU: Bilinen nefrotik sendrom öyküsü olan 29 yaşındaki erkek hasta ani gelişen konuşamama ve sağ tarafta güçsüzlük şikayeti ile acil servise getirildi. Muayenesinde uykuya meyilli, total afazik, baş-göz sola deviye, sağ homonim hemianopsi , sağ hemiparezi (3/5) saptanan hastanın Difüzyon MRında sol MCA sulama alanında parçalı geniş infarkt alanı izlendi. Lezyon FLAIR kesitine yansımamış idi. Trombolitik tedavi süresi penceresini aşan hastanın servikal ve kranial MR anjio görüntülemesinde sol MCA M1 distali oklüde saptandı. Hasta trombektomi amacı ile anjio ünitesine alındı. Kısmı rekanalizasyon sağlanarak yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Nefrotik sendrom nedeniyle alınan Nefroloji konsültasyonu sonucunda diüretük tedavisi düzenlendi ve takrolimus tedavisine başlandı. Genç inme tetkikleri dahil etyolojiye yönelik yapılan tetkikler neticesinde LDL kolesterol 333 mg/dl ve Faktör 8 yüksekliği izlendi. Hastaya antikoagülan tedavi ve fizik tedavi başlanarak Nefroloji ile birlikte takibe alındı. SONUÇ : Nefrotik sendromda intravaskuler sıvı miktarı azalmıştır ve pıhtılaşma faktörlerindeki yapım-yıkım dengesizliği nedeni ile tromboza eğilim artmaktadır. Olgumuzda akut iskemik inmenin nedeninin mevcut tetkikler neticesinde nefrotik sendrom ile ilişkili tromboza bağlı olduğu düşünüldü. Akut iskemik inme ile gelen genç hastalarda etyolojide yaygın nedenler dışında nefrotik sendrom da akla gelmeli ve multidisipliner bir şekilde tedavi planlanmalıdır.