55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPTİK NÖBET VE BAZİLLER ARTER FUZİFORM ANEVRİZMASI; NADİR BİR ETİYOLOJİ
ABDULKADİR TUNÇ 1 YONCA ÜNLÜBAŞ 1 MUSTAFA KARABACAK 1 SENA BONCUK 1 ALPER ERYILMAZ 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Fuziform anevrizmalar intrakraniyal anevrizmaların yaklaşık %7’ sini oluşturur ve sıklıkla vertebrobaziller sistemde ortaya çıkar. Beyin sapının nöbet gelişimi sürecinde etkilenimi literatürde az sayıda çalışılmıştır. Örneğin, konvulzif ilaçların beyin sapına uygulanması epileptik deşarjlar oluşturmuştur (Ishimoto ve ark., 2004). Benzer şekilde ratlarda periakuaduktal gri madde ve retiküler formasyonun derin mezensafalik nukleusunun uyarılması klasik epileptik deşarjlara yol açmıştır (Chiba & Wada, 1995; Chiba ve ark., 1996; Omori ve ark., 2001). Olgu: 66 yaşında kadın hasta acil servisimize bilinç kaybı ve kasılma şikayetleri ile getirildi. Tam bilinç kaybı, tüm vücutta tonik-klonik kasılma, ağızdan köpük gelmesi ve dilini ısırma şeklinde 3-4 dakika süren atağın bir benzerinin 3 ay önce de olduğu ancak tedavi başlanmadığı öğrenildi. Özgeçmişinde 10 yıldır hipertansiyon öyküsü mevcuttu. Nörolojik muayenesinde bilinç açık, koopere ve oryante idi ve herhangi bir nörodefisit izlenmedi. Vitalleri stabil olan hastanın kan tetkiklerinde anlamlı patoloji saptanmadı. Kranial MR’ ında bilateral periventriküler ve sentrum semiovalede fazekas 2 düzeyinde iskemik gliotik odaklar izlendi. Üç ay önce de bakılan, başvurusunda da tekrarlanan rutin EEG’ si normal olarak değerlendirildi. Kranial MR’ında beyin sapına bası yapan baziller arter fuziform anevrizması daha sonra BT angio ile detaylı değerlendirildi. Hastaya levetirasetam başlandı. Anevrizmaya yönelik nöroradyolojiden de görüş alındı ancak olası riskler sonucu konservatif takip planlandı. Tartışma: Literatürde yapılan deneysel çalışmalarda tüm beyin sapı bölgelerinin uyarılmasının, elektrokonvülsif şok kaynaklı nöbetler ve odyojenik nöbetlere benzeyen ani ve ciddi motor nöbetleri tetiklediği bildirilmiştir (Lam ve ark., 2010). Söz konusu nöbetlerin kalp ritminde ciddi değişimler yapabileceği ve epilepside görülen ani ölümle sonuçlanabileceği de bilinmektedir (SUDEP) (Stöllberger & Finsterer, 2004; Mukherjee ve ark., 2009). Olgumuzda uzun segment baziller arter anevrizmasının beyin sapında basıya neden olduğu görüldü. İleri yaşta ortaya çıkan epilepsi için başka bir etiyolojik neden bulunmaması nedeniyle de söz konusu anevrizmanın nöbeti tetiklediği düşünüldü. Olgumuz nadir görülmesi ve beyin sapının epileptik nöbetlerde olası bir başlangıç noktası olabileceğini hatırlatması açısından sunulmaya değer görüldü.