55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR BİR İSKEMİK İNME NEDENİ OLARAK ANTİPSİKOTİK KULLANIMI: OLGU SUNUMU
YUSUF TAMAM 1 ÜNAL ÖZTÜRK 2 PINAR AYDIN 2 AHMET ADIGÜZEL 3

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
3- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
Olgu:

Amaç: Antipsikotiklerin obezite, dislipidemi, diyabetes mellitus, aritmi ve venöz tromboemboli gibi hastalıklara yol açtığı gösterilmiştir. Bununla beraber antipsikotik ilaç kullanımının serebrovasküler hastalık (SVH) gelişme riskini arttırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Biz antipsikotik kullanımı sonrası SVH gelişen ve başka risk faktörü bulunmayan bir hastayı sunarak antipsikotik kullanımında SVH gelişebileceğine dikkat çekmeyi amaçladık. Olgu sunumu: 39 yaşında erkek hasta, sağ kol ve bacakta güçsüzlük ve konuşma bozukluğu ile acil servise başvurdu. Hastanın nörolojik muayenesinde sağ santral fasial paralizi, sağ hemiparezi (3-4/5 kas gücü mevcut) saptandı. Vital bulguları stabildi, tansiyonu 140/90 olarak ölçüldü. Hasta 6 yıldır şizofreni tanısı ile takipli ve atak döneminde antipsikotik ilaç kullanıyor. Çekilen kranial manyetik rezonans görüntülemesinde sol lentiform nükleus posteriorunda akut enfarkt saptandı. Sonuç: Olgunun genç olması ve trombotik risk faktörü olmaması nedeniyle mevcut iskemik inmenin olası sebebi olarak antipsikotik ilaç kullanımı olabileceği düşünülmüştür. Özellikle risk faktörü olan bireylerde antipsikotik ilaç kullanımının SVH’a neden olabileceği akılda tutulmalıdır.