55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HORNER SENDROMLU 36 HASTADA ETYOLOJİK NEDENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HALE BATUR ÇAĞLAYAN 1 AYŞE İLKSEN ÇOLPAK 2

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Horner sendromu (HS), miyozis, pitozis ve yüzde anhidrozis ile karakterize bir sendrom olup hipotalamustan göze uzanan üç nöronlu okülosempatik yoldaki hasara bağlı olarak ortaya çıkar. HS tanısı konduktan sonra, etyolojik inceleme için okülosempatik yol boyunca olabilecek lezyonlar için tetkikler planlanmalıdır. Bu çalışmada, HS tanısı konan 36 hastada, etyolojik nedenleri araştırdık.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif ve gözlemsel olarak planlanan bu çalışmaya, 2013-2018 yılları arasında Gazi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri nöroloji-nörooftalmoloji polikliniklerinde takip edilmiş olan Horner sendromlu hastalar dahil edilmiştir. Hastaların klinik bulguları, %0.5 apraklonidin solüsyon ile farmakolojik testleri Horner sendromu’na yönelik radyolojik görüntülemeleri kaydedilerek etyolojik faktörler değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Yirmiiki (%61.1) kadın ve 14 erkek (%38.9) toplam 36 hasta çalışmaya dahil edildi. HS, hastaların %26’sında izole klinik bulgu olarak saptandı. Etyolojide; üç hastada (%8.3) beraberliği görülen primer başağrıları (küme başağrısı, paroksizmal hemikranya), 3 hastada (%8.3) iskemik inme, 4 hastada (%11.1) malignite, 2 hastada (%5.9) internal karotid arter disseksiyonu ile ilişkili bulunurken 2 hastada (%5.9) konjenital, 2 hastada (%5.9) cerrahiye sekonder iyatrojenik olarak görüldü. Diğer nadir nedenler; birer hastada olmak üzere Eagle sendromu, omuz askısı kullanımı, santral venöz kateter takılması olarak bulundu. Hastaların 13’ü (%36.1) idyopatik olarak sınıflandırıldı.

Sonuç:

HS etyolojisinde hayatı tehdit edici durumların olması nedeniyle, ayrıntılı öykü ve klinik muayene değerlendirilerek gerekli beyin, boyun MR, MR anjiografi ve toraks BT incelemeleri yapılmalıdır. Ancak, özellikle nörolojik bulguların eşlik etmediği izole HS olgularında tüm incelemeler yapılsa bile, etyolojik neden saptanmayabilir.