55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR BİR İNME SENDROMU: İZOLE KOROİD PLEKSUS ENFARKTÜSÜ
SEVİM ŞAHİN 1 VEDAT ATAMAN SERİM 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Koroid pleksus enfarktüsü klinik manifestasyonları çok sınırlı olan nadir bir inme sendromudur. Lateral ventrikülün posterior koroid pleksusu ilgili arterini posterior serebral arterden alır. Enfarktüs gelişmesi halinde BOS basıncında düşme ve buna bağlı olası belirtiler beklenmekle birlikte çoğunlukla anterior ve posterior koroid arterler arasındaki anostomoz nedeniyle belirtilerin sınırlanması beklenir. Olgumuz 84 yaşında kadın hasta olup, acil servise başvuru nedeni 2-3 gündür olan şiddetli kusma ve iletişiminde öncekine göre belirgin azalma idi. Özgeçmişinde hipertansiyon, mükerrer inme, demans ve atriyal fibrilasyon mevcuttu. Nörolojik muayenesinde gözler spontan açık, apatik ve nonkoopere idi, solda kas gücü 4/5 düzeyinde olup önceki inmeye sekonder olduğu düşünüldü. Hasta koopere olamadığı için serebellar testler ve nöropsikiyatrik testler uygulanamadı. Kan ve idrar tetkiklerinde hastanın kusmasını açıklayacak anormallik saptanmadı. Beyine yönelik manyetik rezonans görüntülemelerde her iki frontoparyetalde multifokal, sağ oksipitalde lober subtotal ve her iki serebellar hemisferlerin posteriorunda fokal iskemik gliotik alanlar izlendi. Difüzyon ağırlıklı incelemelerde sağ koroid pleksusta izole fokal difüzyon kısıltılığı ve ADC de hipointensite izlendi. Konvansiyonel iskemik inme tedavisi ve antiemetik tedavi ile hastanın uyanıklık ve kooperasyonunda kısmi iyileşme izlendi, kusma yakınması tekrar etmedi. Koroid pleksusun izole ve fokal enfarktüsü silik nörolojik belirtilerle seyredebilir. Literatürdeki az sayıda olgular arasında bulantı ve kusma ile prezente olan olgu görülmemiştir. Vakamız, izole koroid pleksus enfarktüsü ve başka bir nedene bağlanamayan, muhtemelen kan beyin bariyerindeki geçici bozulmaya bağlı olduğu düşünülen kusma yakınması ile prezente olması özellikleri ile sunuma değer görülmüştür.