55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İLERİ YAŞTA BİR OFTALMOPLEJİK MİGREN OLGUSU
SEVİM ŞAHİN 1 VEDAT ATAMAN SERİM 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Oftalmoplejik migren (OM) tipik olarak çocukluk çağında başlayan unilateral baş ağrısı ve ataklara eşlik eden, saatler ila günler arasında değişik süreler boyunca devam eden oftalmopleji atakları ile karakterize bir sendromdur. Başlangıç yaşı ortalama 10 yaş olarak bilinen bu sendromun ileri yaşlarda persiste etmesi beklenmemekle beraber literatürde 3 ve 4. Dekadda tanı konulmuş oftalmoplejik migren vakaları mevcuttur. Olgumuz 68 yaşında kadın hasta olup, iki gündür devam eden özellikle sağ göz çevresine lokalize, dayanılmaz şiddette ve zonklayıcı karakterde baş ağrısı ve buna eşlik eden sağ göz kapağında düşme ve çift görme nedeniyle başvurdu. Öyküsünden yaklaşık 40 yıldır hemen hemen haftada iki kez olan şiddetli baş ağrısı atakları, hemen tüm ataklarına eşlik eden ve birkaç saat süren sağ göz kapağında düşme ve çift görme, ışık ve sese tahammülsüzlük, ağrı öncesi 15-20 dakika süren parlak ışıklar ve renkler görme şikayetlerinin olduğu anlaşıldı. Başvuru sırasında nörolojik muayenesinde sağda pupil üstü pitoza ek olarak aşağı ve dışa bakış kısıtlılığı, hafif midriazis ve direkt ve indirekt ışık yanıtında azalma mevcuttu. Beyin ve orbitaya yönelik manyetik rezonans görüntülemelerde hastanın yakınmalarını açıklayacak patoloji saptanmadı. Oftalmoplejik migren kriterlerini sağlayan hastaya 1 mg/kg dan prednizolon tedavisi ve amitriptilin ile migren profilaksisi başlandı. Steroid tedavisinin 3. gününde hastanın sağ pupil çapı ve ışık yanıtı normale döndü ancak çift görmesi ve pitozu hafiflemekle birlikte 6. Ayındaki son kontrolünde de sebat etti. Literatürde ileri yaşta olgu az olduğu gibi nörolojik belirtilerin kalıcı olması nadir olup olgumuz, atipik yaşı ve kalıcı hale gelen oftalmoparezisi nedeniyle literatüre katkı yapacağı düşünülerek sunuma değer görülmüştür.