55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
VERTEBRAL ARTER ANEVRİZMA RÜPTÜRÜ SONRASI KAN MİGRASYONU İLE OLUŞAN SPİNAL SUBARAKNOİD KANAMA OLGUSU
GÜLCAN NEŞEM KARABAŞ 1 EMRE KUMRAL 1 DİLEK EVYAPAN 1 AYŞE GÜLER 1 CELAL ÇINAR 2

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

GİRİŞ: Spinal subaraknoid kanama (SAK) ve subdural hematom en sık iyatrojenik, travmatik mekanizmalar veya koagülasyon bozuklukları ile oluşur. Nadiren izole anterior spinal arter anevrizması spinal subaraknoid boşluğa yırtılabilir. Hemorajinin spinal göçüne bağlı intrakraniyal intradural anevrizma rüptürü, spinal subaraknoid-subdural alanda kanama varlığına yol açan çok nadir bir nedendir. Olgumuzu bu nadir etyolojiyi vurgulamak için sunmayı amaçladık. OLGU: 42 yasında bilinen Ailevi Akdeniz Ateşi, Romatoid Artrit, Otoimmun Hepatit tanılarıyla takipli kadın hasta, bulantı kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş ve boyun ağrısı ile acil serviste değerlendirildi. Çekilen kraniyal bilgisayarlı tomografi, kraniyal manyetik rezonans (MR) ve MR Venografi tetkiklerinde radyopatoloji saptanmadı. Görüntülemeleri negatif olan hastaya SAK şüphesi ile lomber ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısında ksantokromi saptanması üzerine SAK tanısı ile yatırıldı. Kraniyal MR görüntülerine giren servikal kesitlerde şüpheli SAK alanları izlenmesi üzerine çekilen spinal MR da servikotorasik bölgede SAK saptandı. Etyolojiye yönelik yapılan dijital subtraksiyon anjiografide sağ vertebral arter V4 segment lokalizasyonunda dissekan anevrizma saptandı ve endovasküler olarak flow diverter stent implantasyonu ile tedavi edildi. TARTIŞMA: Ani başlangıçlı, subaraknoid kanamayı telkin eden başağrısı yakınması ile başvuran, kraniyal görüntülemelerinde SAK izlenmeyen ancak meninks irritasyon kanıtları pozitif olan ve BOSta ksantokromi izlenen hastalarda ekstrakranial arterlerde anevrizma rüptürü ve spinal SAK gelişimi mutlaka akla getirilmelidir.