55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PERİFERİK CTBS UYGULAMASI İLE DUYUSAL-MOTOR ENTEGRASYONUN MODÜLASYONU
FİLİZ AZMAN İSTE 1 ÇAĞRI MESUT TEMUÇİN 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

“Continuous theta burst” (cTBS) gibi protokollerle kortikal TMS’nin duyusal-motor entegrasyonu modüle ederek kortikal uyarılabilirliği değiştirebildiği bilinmektedir. Bu çalışmada periferik duyusal sinirlerde gerçekleştirilen cTBS uygulamasının kortikal duyusal-motor entegrasyon üzerine etkisini araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Yaş ortalaması 30±5 olan 6 sağlıklı gönüllüde, önce aşağıda tanımlanan kısa-latanslı afferent inhibisyon çalışması (“short-latency afferent inhibition”:SAI) gerçekleştirilmiştir. 1-I.dorsal inteorsseous (IDI) kası hot spot noktasında, istirahat motor eşiğinin (İME-IDI) %120’si şiddette TMS ile elde edilen 10 test-MEP yanıtının tepeden-tepeye amplitüd ortalaması alınarak MEP-IDI_test_ort saptandı 2-Median sinirin el bileğinden motor eşiğin 1,5 katı şiddetinde elektriksel uyarımından 23 ms sonra İME-IDI‘nın %120’si şiddette TMS ile elde edilen 10 koşullandırılmış-MEP yanıtının tepeden-tepeye amplitüd ortalaması alınarak MEP-IDI_koşul_ort saptandı. 3-MEP-IDI_koşul_ort değerleri MEP-IDI_test_ort değerlerinin yüzdesi olarak hesaplanarak MEP-IDI_SAI değeri hesaplandı. Ardından sağ el-bileği bölgesinde cilt üzerinden 40-saniye süreli periferik cTBS (pcTBS) paradigması uygulandı. pcTBS uygulaması hemen sonrasında yukarıda tanımlanan SAI çalışması tekrarlandı. pcTBS öncesi ve sonrası elde edilen MEP-IDI_SAI değerleri paired-samples testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

pcTBS sonrası MEP-IDI_SAI değerleri pcTBS öncesi değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olarak saptandı (p=0,028).

Sonuç:

Çalışmamızda literatürde ilk kez cTBS uygulaması periferik duyusal sinirlerde gerçekleştirilmiş, pcTBS ile kortikal duyusal-motor entegrasyonun modüle edilerek kortikal uyarılabilirliğin geçici olarak değiştirilebildiği gösterilmiştir. pcTBS sonrası SAI parametresi ile tanımlanan kortikal inhibisyonda belirgin artış saptanmıştır. Ağrısız, kısa süreli ve klasik kortikal TMS uygulamalarına göre daha kolay uygulanabilir olan bu yeni yöntem, tanısal olarak kullanımının yanı sıra fokal distoni veya spastisite gibi duyusal-motor entegrasyonda maladaptif değişikliklerin gerçekleştiği çeşitli nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılabilir.