55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İZOLE HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ VE UNİLATERAL DİL ATROFİSİ
SEVİM ŞAHİN 1 VEDAT ATAMAN SERİM 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

İzole hipoglossal sinir paralizisi sık görülen bir antite olmamakla beraber nörolojik hastalıklarda özellikle intrakraniyal ya da ekstrakraniyal yer kaplayan lezyonlar, kafa ve boyun travmaları ve internal karotid arterin vaskuler malformasyonları gibi durumlarda başka kraniyal sinir patolojilerine sıkça eşlik edebilir. Özellikle yer kaplayan lezyonlarda izole tutulumdan daha ziyade diğer kraniyal sinir patolojilerine eşlik etmesi beklenir. Burada basis kraniuma kadar uzanan kitle lezyonunun tek belirtisi olarak izole hipoglossal sinir paralizisi ve hemilingual atrofisi olan bir hastayı sunmaktayız. Olgumuz 83 yaşında kadın hasta olup özgeçmişinde solda akustik schwannom, hipertansiyon ve insülin bağımlı diyabetes mellitus tip 2 dışında özellik yoktu. Hasta son bir haftadır artan, ancak son bir yıldan beri farkedilen yutmada ve konuşmada güçlük yakınması ile başvurdu. İntraoral muyenesinde dil sağ yarısında atrofi ve fbirotik çekilmeler ve dil protruzyonunda sola deviasyon mevcuttu. Hastanın bilinen akustik schwannoma bağlı işitme azlığı ve hipogolossal paralizi dışında tüm kraniyal sinirleri intakt idi. Beyin ve boyun bölgesine yönelik yapılan manyetik rezonans incelemelerde sağda C1 vertebra korpus seviyesinden başlayan karotid kılıf çevresi boyunca kraniale doğru devam edip juguler foramenden kranium içerisine doğru devam eden, temporal kemik petröz parçasını infiltre ederek ekspansiyonuna neden olan ve komşuluğundaki ekstraaksiyel mesafeyide doldurarak oblitere eden, ön planda glomus tümörü lehine değerlendirilen kitle lezyonu izlendi. Hipoglossal sinirin, kitle lezyonları ve vasküler malformasyonlara bağlı olarak izole şekilde tutulumu oldukça ender olup, unilateral ve izole lezyonlar daha ziyade idiopatik vakalarda gözlenmektedir. Geniş bir servikokraniyal lezyona sahip olan ve lezyonun tek bulgusu olarak unilateral dil atrofisi izlenen olgumuzun literatüre değerli bir katkısı olacağı düşünülerek sunulmaya değer bulunmuştur.