55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ HASTASINDA YENİ BİR ATAK OLMADAN GELİŞEN EL DİSTONİSİ
BURCU YÜKSEL 1 FATMA GENÇ 1 MERT ABDULLAH CİLLİ 1

1- ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ Multipl Skleroz (MS)’a bağlı distoni seyrek izlenen, anatomik korelasyon ve patolojik açıdan net olarak tanımlanmamış bir antitedir. Distoni vakalarının bir kısmında kontrlateral bazal ganglion ve talamusta lezyon olmadan servikal spinal kord lezyonları izlenmiş olup klinik bu lezyonlara bağlanmıştır. Bizim olgumuzun da benzer şekilde eski MR görüntülemelerinde de görülen kontrast tutmayan servikal lezyonu mevcuttu. OLGU RRMS tanısı ile 12 yıldır takipli 37 yaşında erkek hasta, en son atağını 2016 yılında geçirmişti. Son 3 yıldır Fingolimod tedavisi kullanmakta olan hastada atak gözlenmedi. Halen EDSS:5 olan hasta, Nisan 2019’da sağ elde özellikle yorulmakla ve hareketle artış gösteren el açma zorluğu tariflemekteydi. Nörolojik muayenede mevcut patolojik bulguların yanısıra hastanın sağ elinde distonik postür saptanınca hastanın kontrol magnetik rezonans görüntülemeleri istendi. Kontrol görüntülemelerde yeni lezyon saptanmadı ancak C3 ve C5 seviyesinde, ipsilateral talamusta kontrast tutmayan eski lezyonları görülmekteydi. Hastaya 10 günlük pulse steroid tedavi verildi. Hastanın şikayetlerinde gerileme olmadı. Klonazepam başlandı. ancak hasta sedasyon nedeniyle bu tedaviyi kullanmadı. Hastaya botilinum toksin uygulaması planlandı ancak hasta kabul etmedi. TARTIŞMA Distoni bulgusu ile başvuran hasta bazen MS tanısı alabilmekte bazen de MS tanılı hasta için distoni bulgusu yeni atak anlamına gelebilmektedir. Bizim hastamızda sağ elde süreğen distoni mevcut olup yapılan tetkiklerde yeni lezyon varlığı gösterilememiştir. Hasta denenmiş olan tedavilerden fayda görmemiştir. Uzun süredir MS takipli hastada distoni gelişmesi bize yeni bir atak olabileceğini düşündürse de, altta yatan yeni bir lezyonun saptanmaması bu tip hastalarda altta yatan önceki lezyonlara bağlı gelişen distoni veya patofizyolojik olarak MS hastalarında net tanımlanmamış patolojilere bağlı distoni olabileceğini düşündürmüştür.