55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNME SEYRİNDE GELİŞEN NADİR BİR SEMPTOM OLARAK HİPERFAJİ OLGU SUNUMU
SEVİM ŞAHİN 1 VEDAT ATAMAN SERİM 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Hiperoralite ve hiperfaji literatürde özellikle Klüver Bucky sendromunda mezial temporal lob destruksiyon veya disfonksiyonu ya da sağ amigdala hasarına bağlı olarak tanımlanmış bir antitedir. Serebrovasküler hastalıkla ilişkili hiperfajiye ilişkin literatürde az sayıda vaka yer almamaktadır. Vakamız 71 yaşında kadın hasta olup, acil servisimize yaklaşık 5 saat önce başlayan uykuya meyil, konuşmada güçlük ve sol kol ve bacakta güçsüzlük yakınmaları ile getirilmişti. Nörolojik muayenesinde bilinç konfuze olup, sağa dönük vulpian arazı, sol tarafı ihmal, solda ağır santral fasiyal paraliziye eşlik eden sol hemipleji mevcuttu. Beyin manyetik rezonans (MR) ve difüzyon MR görüntülemelerinde Sağ serebral hemisferde periventriküler mesafeden başlayarak lentiform nukleus posterior kesimine ve daha kaudalde insuler loba uzanan akut infarkt ile uyumlu fokal diffüzyon kısıtlılığı izlendi. Hastaya antiödem, anitagregan ve antikoagulan tedavi başlanmasından bir süre sonra bilincinde progresif düzelme izlenmişken, tekrar uykuya meyil gelişmesi üzerine kontrol bilgisayarlı beyin tomografisi çekildi ve sağ hemisferde hipokapüs ve amigdalaya kadar bası etkisi olan geniş hemorajik transformasyon alanı izlendi. Takibinde oral beslenmenin başlamasından itibaren hastanın aşırı yeme isteği dikkat çekmiş olup, diyet kısıtlaması yapıldığında da devamlı olarak yakınlarını kendisini aç bırakmakla suçlamaya başladı. Lifli beslenme, düşük kalorili beslenme gibi tüm önlemlere rağmen hastanın başvuru gününe göre ağırlığında yaklaşık 10 kilo artışı oldu. Serebral hemorajisinde tam rezorbsiyon izlenmesinden bir süre sonra hiperfajisinde de gerileme izlendi. Hiperfaji, inme hastalarında nadir bir antite olup vakamızda görülen hiperfaji belirtisi sağ mezial temporal lob, hipokampüs ve amigdala üzerine bası yapan hemorajik lezyon ile açıklanabilmektedir. İnme hastalarının takibinde yalnızca malnutrisyon açısından değil, hiperfaji ve hiperalimentasyon açısından da dikkatli olunmalıdır kanaatindeyiz.