55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ SONRASINDA GELİŞEN KLUVER-BUCY SENDROMU: OLGU SUNUMU
ZEYNEP TANRIVERDİ 1 ENİSE NUR ÖZLEM 1 ONUR YİĞİTASLAN 1 MEHMET ÇELEBİSOY 1

1- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Herpes simpleks virüsü (HSV), sporadik viral ensefalitlerin en sık tanımlanan etkenidir. Ensefalit kliniğinde, ateş ve başağrısı ile başlayan bir prodrom dönem bulunmaktadır ve ardından epileptik nöbet, davranış değişiklikleri, amnezi, stupor ve koma tabloları gelişebilmektedir. Tedavi edilmeyen olgularda mortalite %70 in üzerindedir. Kluver Bucy sendromu (KBS), özellikle amigdala ve hipokampusun etkilendiği bilateral temporal lob hasarı sonucu ortaya çıkan bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Hiperseksüalite, hiperoralite, vizüel agnozi, amnezi, reaksiyon zamanında uzama, davranış değişiklikleri, hipermetamorfoz ile karakterizedir. Bu bulguların en az 3 tanesinin olduğu olgular parsiyel KBS olarak adlandırılır. Başlıca nedenleri arasında, santral sinir siatemi enfeksiyonları ( Herpes simpleks ( HSV ) ensefaliti, toksoplazmozis, tüberküloz menenjiti..), kafa travması, hipoksi, inme, SLE, nörodejeneratif hastalıklar bulunmaktadır. Bu sunumda, ateş yüksekliği, başağrısı, kötü kokular duyma yakınmaları ile acil servise başvuran, status epileptikus tablosu ile yoğun bakım ünitesinde izlenen ve nöbet kontrolü sağlandıktan sonra erken dönemde Kluver Bucy Sendromu gelişen bir HSV ensefaliti olgusu sunulmuştur.