55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROGRESİF SEYİRLİ REKURRENS PSÖDOTÜMÖR ORBİTA
ZEYNEP SELCAN ŞANLI 1 BURAK YILDIZ 1 MEHMET TAYLAN PEKÖZ 1 HACER BOZDEMİR 1

1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş: Psödotümör orbita olarak da adlandırılan idiyopatik orbital inflamasyon (İOİ), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, göz ve orbitanın dokularını etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Klinik sıklıkla akut başlangıçlı ağrı, propitozis, oftalmoparezi ve göz kapağında şişlik ile başlar. Tanı esas olarak klinik ve radyolojik bulgularla konulmaktadır. Steroid tedavisine genellikle iyi yanıt alınmasına karşın uzun süreli ve yeterli dozda alınmadığında nüks ve progresif seyir görülebilmektedir. Bu olgu sunumu ile düzenli tedavi gerekliliğini vurgulamak amaçlanmıştır. Olgu: Ellidört yaşında kadın hasta görme kaybı, sağ göz kapağında düşüklük, sağ gözde kızarma yakınması ile kliniğimize yatırıldı. Öyküsünden yaklaşık 1 ay önce bulanık ve çift görme yakınmaları ile orbital psödotümör tanısı aldığı steroid tedavisi sonrası yakınmalarının düzeldiği ancak hastanın kontrolsüz diyabet nedeni ile tedaviyi önerilen süre kullanmayarak kestiği öğrenildi. Nörolojik muayenesinde sağ göz total amorotik ve 4 yönlü bakış kısıtlılığı mevcut idi. Çoklu kranial nöropatisi olan olguda yer kaplayıcı oluşumlar, paraneoplastik nedenler, enfeksiyöz, vaskülitik ve diğer enflamatuar süreçler düşünülerek tetkikleri planlandı. Orbita MR ında sağda orbital psödotümör ile uyumlu bulgular saptandığı ve bu enflamasyonun kavernöz sinüse uzandığı görüldü. Enfeksiyöz ve vaskülitik tetkikleri negatifti. Paraneoplastik süreçler açısından yapılan tetkikler negatif idi. Yüksek doz IV metilprednisolone verildi. Rekurrens olması ve maksiloofasial BT’de; sfenoid sinüs çevresinde seviyelenme veren heterojen dansiteli opasite saptanması üzerine biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucunda polip dışında anlamlı patoloji saptanmadı. Steroid tedavisi sonrası son nörolojik muayenesinde; sağ göz amorotik olmasına karşın bakış kısıtlılığında kısmen mevcuttu. Sonuç: Orbital psödotümör, orbitada herhangi bir yapıyı tutabilen benign idiyopatik inflamatuar bir olaydır. Orbital psödotümörün tanısı sıklıkla diğer olası nedenlerin ekarte edilmesiyle, klinik olarak konulmaktadır. Bu hastalığın çoğunlukla steroide iyi yanıt verdiği ancak erken steroid kesimi ile rekurrens riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.