55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ANTİ-ZIC4 ANTİKORU İLE İLİŞKİLİ PARANEOPLASTİK SENDROM VAKALARI VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
AHMET ONUR KESKİN 1 ANIL TANBUROĞLU 1

1- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 
Amaç:

Paraneoplastik nörolojik sendromular (PNS) nadir görülmelerine rağmen kanser tanısından önce veya kanser hala tedavi edilebilecek kadar erken evredeyken ortaya çıkabilmeleri nedeni ile önemlidirler. Onkonöral antikorların intratekal sentezi PNSde sıklıkla pozitiftir. ZIC genleri erken nöral gelişimde özellikle önemlidir. ZICe karşı gelişen antikorlar sıklıkla paraneoplastik serebellar dejenerasyonla (PSD) ve küçük hücreli akciğer kanseri ile ilişkili bulunmuşlardır. Bazı vaka serilerinde limbik ensefalit benzeri bir tabloya yol açabildikleri de bildirilmiştir. Biz nadir olarak görülen dört ZİC4 antikoru pozitif vakayı klinik ve laboratuvar özellikleri ile tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Kliniğimizde takip edilen dört anti-ZIC4 antikoru ilişkili paraneoplastik sendrom hastasının nörolojik bulguları, rutin biyokimyasal tetkikleri, beyin omurilik sıvısı incelemeleri, paraneoplastik otoantikorları ve beyin MRGleri değerlendirildi. Olguların hepsi kanser açısından tarandı.

Bulgular:

Bir hastada limbik ensefalit kliniği, bir hastada PSD ve ensefalopati kliniği, iki hastada izole PCD klilik bulguları mevcuttu. PSD saptanan olgularda beyin MRGde serebellar atrofi saptandı. Limbik ensefalitli olgunun beyin MRGsi normaldi. İki PCD olgusunda BOS proteini yüksek saptandı. PCD ile izlenen bir hastada eş zamanlı anti recoverin pozitifti. Limbik ensefalit olgusunda ve PCD ile birlikte ensefalaopati kliniği olan hastada beş günlük 1 gr/gün metilprednizolon tedavisine kısmi yanıt oldu. İki izole PCD kliniği olan hastada tedavi ile değişiklik olmadı. Olguların bir tanesinde akciğer kanseri saptanırken diğer olguların PET taramaları negatif bulundu.

Sonuç:

Anti-ZIC antikorlarının purkinje hücrelerini hedeflediği gösterilmiştir. Diğer otoantikorlarla birliktelik gözlenebilirken izole anti-ZIC4 pozitifliği sıklıkla PCD ile ilişkili bulunmuştur. Bu antikorlarla ilişkili ikinci sık görülen klinik limbik ensefalit kliniğidir. Anti-ZIC4 intraselüler nöral proteinlere karşı gelişmiş paraneoplastik antikor grubundan olup bu grup PNSlerle immun tedaviye yanıtı yetersiz veya yoktur. Bizim olgularımızda limbik ensefalit ve ensefalopati kliniği olan olgularda pulse metilprednizolon tedavisine yanıt alındı. Bununla birlikte anti-ZIC 4 ilişkili PNS ilişkin kanıtlanmış bir immun tedavi yoktur. Bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.