55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AURALI MİGREN VE GENÇ STROK HASTALARININ TROMBOFİLİ TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
FATMA YILMAZ CAN 1 MEHLİKA PANPALLI ATEŞ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, ANKARA, TÜRKİYE
 
Amaç:

İskemik inmede trombofili paneli bozukluğunun önemi tartışmalıdır. Yapılan son çalışmalarda trombofili paneli bozukluğunun venöz trombozla ilişkili olduğu gösterilmiş, arteriyel iskemik strok ile belirgin bir ilişki bulunamamıştır. Auralı migren de genç strok için risk faktörüdür. Genç strok vakalarında yapılan bir çalışmada, genç strok ile auralı migrenin, trombofili durumuyla ilişkisi gösterilmiştir. Çalışmamızda nedeni bilinmeyen genç strok hastaları ile auralı migren hastalarında trombofili rolü araştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmada, auralı migren tanılı 18-47 yaş arasında 40 hasta ile genç strok tanılı 22-45 yaş arasında 16 hastanın demografik özellikleri ve trombofili paneli (aktive protein C rezistansı, antirombin 3 aktivitesi, protein S, protein C, antifosfolipit Ig M-G, antikardiyolipin Ig M-G retrospektif olarak değerlendirildi. Genç strok ve auralı migren hastalarında hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM), obesite, hiperlipidemi, sigara kullanımı olanlar dışlandı.

Bulgular:

Auralı migren ile genç strok hastalarının yaş ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmuyordu (p=0.197, sırasıyla 33,9±8.96, 36.7±6.57). Auralı migren hastalarının %56.3 (9)’ü kadın, %43.7 (7)’si erkekti. Genç strok hastalarının ise %77.5 (31)’i kadın, %22.5 (9)’i erkekti. Auralı migren hastalarında trombofili paneli genç strok hastalarına göre belirgin bozulmuş bulundu. Genç strok hastalarının sadece 1 tanesinde (%6.3) bozukluk bulundu bu hastada venöz enfarkt idi, auralı migren hastalarının ise 16 (%40)’sında bozukluk bulundu.

Sonuç:

Literatürde genç erişkinlerde arteriyel trombozla genetik trombofili ilişkisinin belirsizliği nedeniyle trombofili testlerinin etiyolojiye yönelik tanısal bir değerinin olmadığı açıklanmıştır. Trombofililerde artmış venöz tromboz riski vardır, ancak arteriyel iskemik inme ile ilişkisi daha az belirlenmiştir, dolayısıyla klinik şüphe durumunda yapılmalıdır. Ancak auralı migreni olan hastalarda trombofili testlerinin bozukluğu daha belirgin olup taranması önem taşıyabilir.