55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
UYKU APNE SENDROMU ŞİDDETİNİN CİNSİYETE VE UYKU POZİSYONUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
VASFİYE KABELOĞLU 1 OYA ÖZTÜRK 1 DİLEK ATAKLI 1 AYSUN SOYSAL 1

1- S.B.Ü. BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Uyku apne sendromu (UAS) uykunun bölünmesine ve oksijen desatürasyonlarına yol açan uyku sırasında tekrarlayıcı apne, hipopne ve uyanıklık reaksiyonları ile karakterize bir hastalıktır. Yaş, erkek cinsiyet, obezite, sigara, alkol kullanımı ve hipertansiyon UAS gelişimi için risk faktörleridir. Bu çalışmada UAS risk faktörlerini cinsiyete göre, uyku pozisyonu ile birlikte değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

2019 yılında BRSHH Uyku labaratuvarında polisomnografi incelemesi sonrasında UAS tanısı konan 151 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik, klinik ve polisomnografik bilgileri kaydedildi. Hastalar cinsiyete göre demografik özellikleri, eşlik eden kardiyovasküler risk faktörleri, uyku evresi ve pozisyonu bakımından değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların 58i kadın, 93ü erkekti. Kadınlarda yaş ortalaması 58,83± 8,83, erkekerde 47,95± 12,01 olup istatistiksel olarak kadınlarda anlamlı yüksekti (p: 0,001). Vücut kitle indeksi kadınlarda 33,24± 6,13, erkeklerde 30,04± 4,22 olup istatistiksel olarak kadınlarda yüksekti (p: 0,001). AHİ kadın ve erkekler arasında anlamlı farklılık göstermezken kadınlarda REM AHİ değeri erkeklere göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p: 0,016). Sırtüstü AHİ değeri ise erkeklerde kadınlara göre anlamlı yüksek bulundu (p: 0,048). Hipertansiyon ve diabet mevcudiyeti bakımından kadınlarda anlamlı fark mevcuttu (p:0,001, p:0,034). Sigara ile alkol kullanımı ve eşlik eden kalp hastalığı, hiperlipidemi bakımından cinsiyetler arasında anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç:

Bu çalışmada UAS erkek cinsiyette beklendiği gibi daha fazlaydı. Kadınlarda hipertansiyon ve diabet mevcudiyetinin anlamlı fazla olması, kadın yaş grubunun ileri olması ve vücut kitle indeksinin fazla olmasına rağmen AHİ ile değerlendirilen hastalık şiddeti bakımından farklılık bulunmadı. Buna rağmen sırtüstü AHİ değerinin erkelerde, kadınlara göre anlamlı yüksek olması dikkat çekiciydi.