55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİGREN PATOGENEZİNDE İNTRASELÜLER PATOJENLERİN OLASI ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
MURAT YILMAZ 1 AYŞEN TUĞBA YILMAZ 1 SERPİL YILDIZ 1

1- BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Çalışmamızda migren hastalarının ve sağlıklı kontrol grubunun serolojik yöntemlerle belirlenen geçirilmiş intraselüler patojen enfeksiyon hastalıkları açısından karşılaştırılmasını ve patogeneze olası etkisini tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya dahil edilecek sayı belirlenirken %5 hata payı, %80 power %50 sıklık, beklenen odds ratio 3 alınarak yapılan power analizine göre her gruba en az 55 hastanın çalışmaya alınması gerektiği görülmüştür. 1 Ocak 2015 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran, migren tanısı olan, ek bir hastalığı olmayan hastalardan randomize olarak seçilen 55 migren hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalara karşılık 55 kişilik sağlıklı kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmanın yapılabilmesi için hastane yönetimi ve yerel etik kuruldan izin alındı. Hasta ve kontrol grubunun enfeksiyon hastalıkları geçmişi (sfiliz, lyme, toxoplasma gondi, brucella) serolojik tanı yöntemleri ile belirlenmiş olup, migren hastaları herhangi bir alt gruba bölünmeden tipler açısından homojen bir grup oluşturulmuştur. Çalışmanın verileri SPSS v20 programına aktarılarak analiz edildi

Bulgular:

Hasta ve kontrol grubu yaş(p=0.211) ve cinsiyet(p=0.056) açısından benzer bulundu. Hasta grubunun %32.7’sinde T.gondi antikor pozitifliği saptanırken, kontrol grubunun %16.7’sinde T.gondi antikor pozitifliği saptandı Hasta grubu ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p=0.046). Diğer patojenler açısından anlamlı bir farklılık izlenmedi.

Sonuç:

Çalışmada migren hastalarında T.gondi antikor pozitifliği oranının daha yüksek olduğu görülürken diğer parametrelerde hasta ve kontrol grubu arasında bir farklılık izlenmedi. T.gondi ile migren arasındaki ilişki literatürde yeterince irdelenmemiş, ancak T. gondinin epigenetik mekanizmalar üzerinden epilepsi, migren gibi bazı nörolojik hastalıklarda rol oynayabileceği üzerinde durulmuştur. Nedensel bağıntıların ortaya konabilmesi için T. gondi enfeksiyonu geçiren hastaların uzun süre takip edildiği kohort çalışmalarının yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.