55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ATİPİK BİR DÜŞÜK EL NEDENİ: KORTİKAL MS LEZYONU
VEDAT ATAMAN SERİM 1 SEVİM ŞAHİN 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Multipl Skleroz tipik olarak MSS beyaz cevherinin kronik enflamatuar demiyelinizan bir hastalığı olarak değerlendirilse de son 10 yılda görüntüleme araçlarında elde edilen gelişmeler ile birlikte gri cevherin ve özellikle serebral korteksin multipl sklerozda etkilenebildiği gösterilmiştir. Günümüzde MS hem ak hem de gri cevheri etkileyen nöroinflammatuar bir proses olarak değerlendirilmektedir. Yine son çalışmalarda progresif seyirli MSlerde kortikal hasarın fiziksel ve kognitif dizabilitenin birikiminde pivotal rol oynadığını göstermiştir. Vakamız bilinen MS tanısı mevcut olan ve düzensiz Glatiramer Asetat kullanımı olan ve dış merkezden EMG amacıyla yönlendirilen 29 yaş kadın hastadır. Gebelik isteği nedenli olarak hasta uzun süredir immünomodülatör tedavisini düzensiz kullanmaktadır. Hasta 2 gün önce gelişen sağ taraflı düşük el nedenli olarak dış merkez acilden ortopediye danışılmış ve sevk edilmiştir. Hastanın detaylı anamnezi ve muayesinin ardından ayırıcı tanı amaçlı diffüzyon MR ve kontrastlı beyin mr incelemeleri istenmiş olup yoğun lezyon yükü mevcut olan hastada herhangi bir akut iskemik odak izlenmez iken kontrastlı beyin MR incelemesinde sol frontoparietal yerleşimde verteks seviyesinde kortikal tutulum lehine 6mm çaplı T1 de ılımlı hipointens ve T2 de hiperintens; IVKM sonrasında belirgin kontrast tutulumu gösteren aktif MS plağı lehine lezyon izlenmiştir. EMG etiyoloji büyük ölçüde biliniyor olmasına karşın değerlendirilmiş patolojik ileti izlenmemiştir. Hastanın pulse steroid tedavisine başlanmış ve 7 gün süresince devam edilmiştir; bu süre içinde hasta belirgin iyileşme kaydetmiş olup 2 hafta sonra ki kontrolde motor fonksiyonlarının tamamen bazale döndüğü görülmüştür. Kortikal MS lezyonlarının önemi ve klinik yansımaları görüntüleme teknolojilerinde izlenen ilerlemeler ile her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir.