55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TANI VE TEDAVİ SÜRECİ İLE ATİPİK SEYİRLİ POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU: BİR OLGU
YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL 1 NESLİHAN EŞKUT 1 ASLI KÖŞKDERELİOĞLU 1 MUHTEŞEM GEDİZLİOĞLU 1

1- SBÜ İZMİR BOZYAKA EAH HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Posteriorreversibleensefalopati sendromu (PRES), başağrısı, epileptik nöbet, görme bozukluğu, bilinç değişikliği ile prezente olan ve sıklıkla nörogörüntüleme çalışmalarında temporo-parieto-oksipital bölgelerde vazojenik ödemle nadir görülen santral sinir sistemi (SSS) hastalığıdır. En sık etiyolojik faktör hipertansiyon, otoimmun hastalık, immünsüpresif ilaç kullanımı, böbrek yetmezliği ve preeklampsiyeikincil elektrolit imbalansıdır. Bu yazıda fatal seyirli bir PRES olgusu tanı süreci ve BOS bulguları nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur. Olgu: 88 yaşında kadın hasta, akut bilinç değişikliği ve kan basıncı yüksekliği nedeniyle acil servisine getirildi.Bilinci uykuya meyilli, kooperasyon ve oryantasyonu kısıtlıydı. Ağrılı uyaranı dört ekstremiteyle lokalize ediyordu, patolojik refleksi yoktu. Meningeal irritasyon bulgusu yoktu. Hipertansif krizler nedeniyle acile sık başvurularının olduğu öğrenildi. Kranial manyetik rezonans görüntülemede (mrg) kronik iskemik değişiklikler dışında patolojik bulgu saptanmadı. Nöroloji yoğun bakıma yatırıldı. BOS incelemesinde albuminositolojik dissosiasyon ve BOS basıncında artış saptandı. EEG’de diffüz yavaş dalga aktivitesi saptandı. 24 saat içinde kan basıncı kontrolü sağlanan hastanın 3. gün tekrarlanan BOS incelemesinde benzer bulgular vardı. Otoimmünensefalit paneli, brucella ve sifiliz serolojisi, sitolojik incelemesinde patolojik bulgu saptanmadı. 6. gün tekrarlanan mrgde T2 ve FLAIR ağırlıklı kesitlerde bilateral posterior parietal ve oksipital bölgelerde hiperintensite izlendi. Nöroradyolojik bulgular, başvuru semptomları, kontrolsüz hipertansiyon öyküsüyle PRES tanısı koyuldu. 20. Günde multi organ yetmezliği gelişmesi nedeniyle kaybedildi. Sonuç: PRES tanısında radyolojik bulgular çok değerlidir ancak bizim olgumuzda olduğu gibi ilk değerlendirmede radyolojik bulgular izlenmeyebilir. Hipertansif kriz ve ensefalopati varlığında gerekirse BOS incelemesi yapılmalıdıR, albuminositolojik dissosiyasyon varlığında PRES ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Olgumuz ciddi BOS protein yüksekliği saptanması,mrg bulgularının geç ortaya çıkması ve fatal seyirli olması nedeniyle değerlidir.