55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROGRESİF MYELOPATİ İLE SEYREDEN BİR SPİNAL DURAL ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU
SERAP RUKEN TEKER 1 GÜLSAH ZORGÖR 1 ZEYNEP OZDEMIR ACAR 1 AYSUN SOYSAL 1

1- BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH
 
Olgu:

PROGRESİF MYELOPATİ İLE SEYREDEN BİR SPİNAL DURAL ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU GİRİŞ: Spinal dural arteriyovenöz fistül(SDAVF),spinal kord dural arterler ile perimedüler venöz sistem arasında oluşan düşük akımlı şantlardır.Çok nadir görülüp kolay atlanabiliyor olması ve ciddi morbiditeye yol açması, erken tanı ve tedavi açısından bu tabloyu kritik kılmaktadır.Bu vakada subakut progresif myelopati kliniğiyle başvuran bir olguyu tartışacağız. OLGU: 72 yaş,erkek,3 ay önce başlayan gittikçe artan bacaklarda güçsüzlük ve idrar-gaita inkontinansıyla başvuran hastanın özgeçmişinde polisitemia vera mevcuttu. ASA, allopurinol ve hidroksiüre dışında ilaç kullanımı yoktu. Her iki alt ekstremitede kas gücü 4/5 olup sağda Babinski pozitif ve altlarda refleksleri canlıydı.Spinal manyetik rezonans görüntülemesinde(MRG) C4’ten T3 seviyesine uzanan T2 sekansında hiperintensite ve ödemli görünüm mevcuttu. BOS incelemesinde 40 lenfosit olup protein düzeyi normaldi.Ön planda demyelinizan natürde bir patoloji düşünülüp intravenöz metilprednizolon (IVMP) başlandı. Ancak kliniğin gittikçe progrese olması nedeni ile tekrarlanan MRG’larda aynı seviyelerde heterojen kontrastlanmaya ek olarak perimedüller damarsal yapılar gözlenmesi üzerine nöroradyoloji tarafından spinal dijital substraksiyon anjiyografisi(DSA) yapılarak sol middle meningeal arterden beslenen Cognard sınıflaması tip V(progresif myelopati ile seyreden spinal perimedullar venoz drenaj)SDAVF saptandı.Embolizasyon yapılarak kapatıldı. TARTIŞMA Kapillerden yoksun olan dural AVF’ler direkt arteryel venöz şant nedeniyle venöz konjesyona bağlı hipoperfüzyon ve iskemi yaratır.Özellikle fiziksel aktivite ile kan basıncı artmasına sekonder klinik kötüleşme bu patofizyoloji ile açıklanıyor olup venöz iskeminin yarattığı subakut myelopati mutaddır. Şüphe edilen hastalarda spinal MRG ilk istenecek incelemedir. T2 ağırlıklı kesitlerde venöz konjesyona bağlı uzun segment artmış sinyal ve ekspansiyon, T1 ağırlıklı kesitlerde tortioze, dilate intervertebral venlere ait akım void alanlar şeklinde görülür.Ancak BOS akımının oluşturduğu artefaktlar nedeniyle değelendirilmesi güç olup şüphe duyulmasını güçleştirmektedir.Spinal DSA hem tanıda hem de tedavide gold standart olup erken tedavi ile geri dönüşsüz hasarın önlenmesi ihtimali açısından önem taşımaktadır.