55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYONDA SUBDURAL HEMATOM TEDAVİSİ: EPİDURAL KAN YAMASI
BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1 CEYHUN SAYMAN 1 HÜLYA TİRELİ 1

1- İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Özet:

Otuz yedi yaşında kadın hasta, enseden başlayıp tüm başına yayılan, ayağa kalkınca artış gösteren şiddetli baş ağrısı (VAS:8-9) ve kusma yakınması ile acil servise başvurdu. Öz ve soy geçmişinde özellik olmayan hastanın nörolojik muayenesi normaldi. Hasta tanımladığı pozisyonel baş ağrısı nedeniyle spontan intrakraniyal hipotansiyon olarak değerlendirildi. Hastanın kranial MRG’sinde temporooksipital bölgelerde sıvama tarzında, frontoparietal bölgede en geniş yerinde yaklaşık 5 mm genişliğe ulaşan bilateral subakut subdural hematom izlendi. Hasta beyin cerrahisi servisine yatırıldı ve semptomatik tedavi verildi. Takiplerinde hematom alanında genişleme izlenememesi üzerine hasta opere edilmedi. 1 hafta sonra çekilen kontrol BT’de her iki serebral konveksite boyunca yayılım gösteren solda yaklaşık olarak 8 mm, sağda 5 mm kalınlıkta subakut dönem subdural hemoraji izlendi. Hastanın hematom alanında artış izlenmesine rağmen hastanın nörolojik muayenesi doğal seyretti ve hastanın baş ağrısı gün geçtikçe azaldı (VAS:1-3). Aylık kontrollerinde hematom alanında değişiklik izlenmezken, 3. ay kontrol MRG’sinde sağda pariyetooksipital alanda milimetrik kalınlıkta, solda frontopariyetooksipital alanda kalınlığı 15 mm ye ulaşan , subakut evre subdural hematom ve 3.ventrikül düzeyinde daha belirgin olmak üzere orta hat yapılarının minimal sağa yer değiştirdiği görüldü . Baş ağrısı, kusması, nörolojik tablosunda değişikliği olmayan asemptomatik hastanın hematom alanında artış ve ventrikül basısı izlenmesi üzerine hastaya epidural kan yaması yapılması planlandı. İşlem sonrası hastada yan etki izlenmedi. İşlemden 1 ay sonra çekilen MRG’de sol frontoparietooksipital alandaki subdural hematomun 1.5 - 2 cm’e gerilediği, sağ taraf ise tamamen rezorbe olduğu görüldü. Olgumuz baş ağrısı yakınması hızlı gerileyen, nörolojik muayenesi doğal spontan intrkraniyal hipotansiyon olgularında, yakın takibin ve radyolojik kötüleşme halinde epidural kan yamasının önemini vurgulamak amacıyla sunulmaya değer bulunmuştur.