55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
LEVODOPA KARBİDOPA İNTESTİNAL JEL KULLANAN İLERİ EVRE PARKİNSON HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ SONUÇLARI
ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ 1 AHMET ACARER 2 BERİL DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU 3 İPEK İNCİ 1 RAİF ÇAKMUR 3 ALİ AKYOL 4 ZAFER ÇOLAKOĞLU 2

1- İZMİR BOZYAKA EAH HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
3- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
4- ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
 
Amaç:

Levodopa Karbidopa İntestinal jel (LKIJ), optimal tedavi uygulamasına rağmen ileri evre Parkinson hastalarının (PH) günlük yaşamsal aktivitelerinde belirgin kısıtlılık gelişmesine neden olan motor fluktuasyonların tedavisinde kullanılmaktadır. LKIJ infüzyonu sayesinde PH’ larında sürekli Levodopa karbidopa infüzyonu sağlanabilmektedir. Bu çalışmada Ege Bölgesi Hareket Bozukluğu Grubunda takip edilen LKIJ kullanan ileri evre PH larının sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada ADÜTF, EGEÜTF, DEUTF Nöroloji AD ve İzmir Bozyaka EAH Nöroloji kliniği hareket bozuklukları polikliniklerinde takip edilen ve LKIJ kullanan 74 ileri evre PH sı dosya tarama yöntemi ile retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Hastaların % 45.3 ü kadın, yaş ortalaması 66,06±10.86, ortalama hastalık süresi 11.16 ± 4.40 dır. Tremor, bradikinezi, rijiidite, yürüme ve denge açısından yapılan değerlendirmelerinde LKIJ kullanımı sonrasında meydana gelen düzelme yüzdeleri sırasıyla 67.70±24.39, 73.91±9.97, 72.90±9.96, 66.41±14.67 ve 63.85±16.31 dir. LKIJ kullanan hastalarda meydana gelen kilo kaybı 2.31±2.44 kg dir. Hastalarda doz titrasyonu yapılabilmesi için hastane yatış süresi ortalama 4.52±3.37 gündür. Hastaların LKIJ öncesi ve sonrası günlük off ve diskinezi sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmıştır (p=0.00 ve p=0.00, sırasıyla).

Sonuç:

İleri evre PH’larında gelişen motor komplikasyonların tedavisinde LKIJ tedavisi ile belirgin düzelme saptanmaktadır. Özellikle optimal medikal tedaviye rağmen motor komplikasyonların geliştiği uygun hastalarda LKIJ tedavisine geçilmesi hastaların günlük yaşamsal aktivitelerinde anlamlı düzelme sağlamaktadır.