55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İSKEMİK İNMEDE HEMORAJİK TRANSFORMASYONU ÖNGÖREBİLİR MİYİZ?
FATMA AKKOYUN ARIKAN 1 GÖNÜL AKDAĞ 1 ALPEREN BARDAKÇI 1 MUSTAFA ÇETİNER 1 SİBEL CANBAZ KABAY 1

1- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
 
Amaç:

İskemik inme sonrasında gelişen hemorajik transformasyon herhangi bir zamanda görülebilir. Sıklıkla antitrombotik, antikoagülan veya trombolitik tedavilerin bir komplikasyonu olarak görülse de, kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Bu çalışmada trombolitik ajanlarla tedavi edilmemiş iskemik inmeli hastalarda gelişen hemorajik transformasyonun sıklığını ve risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

1 Ocak -31 Mart 2018 tarihleri arasında kliniğimize serebrovasküler hastalık tanısı ile başvuran 200 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalar iskemik inme ve hemorajik inme olmak üzere iki gruba ayrıldı. İskemik inme hastalarının nörogörüntüleme tetkikleri incelendi, trombolitik ajan ile tedavi edilmemiş ve hemorajik transformasyon gelişmiş olan hastaların dosyaları incelendi.

Bulgular:

Serebrovasküler hastalık tanısı alan 200 hastadan 160’ı (%80) iskemik, 40’ı (%20) da hemorajik inme idi. İskemik inmesi olan, trombolitik ajanlarla tedavi edilmeyen ve takiplerinde hemorajik transformasyon gelişen hasta sayısı 13 (%8,1) idi. Yaş ortalamaları 75,3 olan bu hastaların 9’u kadın, 4’ü erkekti. Özgeçmişlerine bakıldığında 10 hastanın hipertansiyon, 7 hastanın diabetes mellitus, 7 hastanın da atriyal fibrilasyon tanıları vardı. Hemorajik transformasyon gelişen hastaların kan glukoz, total kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprptein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), trigliserid, trombosit, INR (International Normalized Ratio) değerlerine bakıldı. Kan glukoz ve LDL ortalaması yüksek, HDL ortalaması düşük bulundu. Total kolesterol, trigliserid, trombosit sayısı ve INR değerlerinde ise belirgin bir patoloji saptanmadı. Trombolitik ajan kullanımı, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon gibi risk faktörlerinin yanı sıra LDL yüksekliği ve HDL düşüklüğü de hemoarajik transformasyon için önemli bir belirteç olabilir.

Sonuç:

Hemorajik transformasyon akut iskemik inmede morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artıran majör bir komplikasyondur. Bu nedenle hemorajik transformasyonu azaltmak için her hasta için risk faktörleri belirlenmelidir. Yüksek riskli hastalarda akut trombolitik tedavi dikkatli kullanılmalıdır.