55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GÖRME KAYBI AYIRICI TANISINDA ATİPİK BİR NEDEN OLARAK NÖRORETİNİT; OLGU SUNUMU
FAZİLET KARADEMİR 1 ŞENAY AŞIK NACAROĞLU 2 ELİF SÖYLEMEZ 1 NİLÜFER KALE İÇEN 1

1- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 
Olgu:

Amaç: Görme kaybı etyolojisi çok geniş bir hastalık spektrumunu içermektedir. Genç hastalarda sıklıkla tipik optik nörit klasik görme kaybı olmakla beraber atipik klinik özellikler hastalarda sorgulanarak ayırıcı tanılar dışlanmalıdır. Özellikle infeksiyöz süreçler (nöroretinit) antibioterapi ile kliniğinin tam olarak düzelebildiği bir hastalık grubu olup, ivedilikle doğru tanı ve tedavi gerekmektedir. Olgu sunumu: Bu vaka ile görme kaybı şikayeti ile başvurup nöroretinit tanı alan bir hastaya tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmaktadır. Olgu Sunumu: 54 yaşında erkek hasta 4 gün önce ani gelişen ağrısız sağ gözde görme kaybı nedeni ile nöroloji polikliniğine başvurdu. Hastanın nörolojik muayenesinde, 1 metreden parmak sayamadığı gözlendi. Göz dibi muayenesinde sağ gözde ödem, makulada yıldız görünümü ve retinal hemoraji saptandı. Kontrastlı Beyin ve Orbita MR normal bulundu. Kedi ile temas öyküsü bulunan hastadan kanda ve göz ön kamarasından Bartonella henselae IgG/IgM antikorları gönderildi. Hastaya doksisiklin, gentamisin ve seftriakson başlandı. Antibiotik tedavisinden bir hafta sonra 1 mg / kg steroid tedavisi başlandı. Tedavi sonrası kontrolünde, optik diskinde ödem ve eleve alanın azaldığı, sağ gözünde vizyonda kısmi düzelme geliştiği görüldü (VA OD 0.1, OS 1). Tartışma: Görme kayıpları hastaların yaşam kalitesini etkileyerek dizabiliteye neden olmaktadır. Hastalarda geniş hastalık spektrumları (idiopatik ON, MS, NMO, İskemik ON, toksik ve infeksiyöz) değerlendirmek ve doğru tanı ile hastalığa uygun tedavi başlamak morbiditeyi azaltacaktır. Özellikle infeksiyöz süreçler atipik olgularda göz önünde tutulmalıdır.