55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİNDE TRİGEMİNAL NEVRALJİ PREVALANSI
CEM BÖLÜK 1 ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ 2

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ - KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
2- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ- NÖROLOJİ
 
Amaç:

Trigeminal nevralji (TN); unilateral, tekrarlayıcı, ani başlangıç ve bitiş gösteren, elektrik-şoku benzeri keskin, çok şiddetli ve dayanılmaz ağrılarla karakterize bir hastalıktır. Son derece nadir görülen bir hastalık olması ve tanısal zorlukları nedeniyle dünyada toplum kökenli güvenilir epidemiyolojik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Ülkemizde ise bildiğimiz kadarıyla bu konuda hiç çalışma yoktur ve TN prevalansı net olarak bilinmemektedir. Bu çalışma ile Ereğli’de TN prevalansını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız toplum kökenli, kesitsel, tanımlayıcı bir epidemiyolojik bir çalışma olarak planlandı. Katılımcılar 18 yaş ve üzeri olarak seçildi. Hazırlanan tarama formu ile rastgele örneklem metoduyla belirlenen mahalle ve evler kapı-kapı dolaşılarak tarama gerçekleştirildi. Saha taramasında tespit edilen hastalar toplum sağlığı merkezine çağrılarak yeniden muayene edildi. Daha önce yapılan görüntülemeleri değerlendirildi. Gerekli görülmesi durumunda tekrarlandı.

Bulgular:

Saha taramasında 9852 kişiye ulaşıldı. Çalışmaya katılmayı reddeden 247 kişi hariç tutulduğunda toplam 9605 kişi çalışmaya dâhil edildi. 7 kişi toplum sağlığı merkezinde yeniden muayene ve detaylı inceleme için çağırıldı. 1 kişi SUNCT, 1 kişi postherpetik nevralji tanısı aldı. 5 kişiye trigeminal nevralji tanısı konuldu. Kaba prevalans 52,1/100,000 olarak hesaplandı. Kadın erkek oranı 4/1, hastaların yaş ortalaması 62,2±8,3 bulundu. Hastalardan 1’inde multipl skleroza sekonder semptomatik trigeminal nevralji saptanırken diğer 4 ü klasik trigeminal nevralji tanısı aldı. Bir hastada (%20) izole maksiler bir hastada (%20) izole mandibular dal tutulumu saptanırken kalan 3 hastada (%60) maksiler+manibular dal tutulumu birlikteliği izlendi.

Sonuç:

Bu çalışma Türkiye’de trigeminal nevralji prevalansını bildiren ilk toplum bazlı çalışma olmasıyla önem kazanmıştır. Dünya literatüründeki çok az sayıda çalışma ile karşılaştırıldığında prevalans değeri batı ülkelerinden kısmen düşük, doğu ülkelerinden ise kısmen yüksek bulunmuştur. Veri eksikliği bulunan bu konuda, sonuçlarımızı doğrulamak için, daha fazla sayıda şehri kapsayan daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.