55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN MYASTENİK KRİZ OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ
HÜSEYİN NEZİH ÖZDEMİR 1 AYŞE GÜLER 1 NEŞE ÇELEBİSOY 1 HADİYE ŞİRİN 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Myastenik kriz, myasteniye bağlı kas güçsüzlüğünün invaziv veya non-invaziv solunum desteği ihtiyacına sebep olacak şekilde şiddetlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Tüm myasteni olgularının %10-20’sinde myastenik kriz gelişebilir. Myastenik kriz; %5 oranında mortaliteye sahiptir. Mortalite uzamış yoğunbakım yatışı (>7 gün) ve uzamış entubasyon (>7 gün) ile ilişkilidir. Çalışmamızda nöroloji yoğunbakımda izlenen myastenia gravis hastalarında prognoza etki eden faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza 2014-2019 yılları arasında Ege Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi’nde myastenik kriz tanısı ile izlenen hastalar dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, antikor ve timüs bezi özellikleri, daha önceki myastenik kriz öyküleri, kriz ile tanı konmuş olması, takip edildiği merkez, myastenik krizin başlangıç belirtisi değerlendirmeye alınmıştır. Bu hastaların bilgileri Elektronik Dosya Sistemi üzerinden retrospektif olarak elde edilmiştir. Prognoz değerlendirmesi uzamış entubasyon ve uzamış yoğunbakım yatışı üzerinden yapılmıştır. Bu veriler SPSS-25 ile analiz edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmamıza 38 hasta alınmıştır. Yaş ortalaması 60 (min:27, max:83) olarak saptandı. Hastaların %50’si kadın, %50’si erkekti. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 54.3’tü. Hastaların %20,5’ine kriz ile tanı konmuştu. Hastaların %86,8’i anti-asetilkolin reseptör antikoru pozitif, %7,8’si anti-MuSK antikoru pozitif, %5,4’ü seronegatif olarak saptandı. Hastaların %29’unun daha önce kriz öyküsü bulunmaktaydı. Hastaların %18,4’ünde krizin oküler bulgular ile, %65,7’sinde bulber bulgular ile, %13,1’inde yaygın güçsüzlük ile başladığı görülmüştür. Hastaların%57’sinde uzamış yoğunbakım yatışı, %28’inde uzamış entubasyon saptanmıştır.

Sonuç:

Myastenik krizin bulber belirtiler ile başlamasının uzamış yoğunbakım yatışı açısından riski arttırdığına dair bakılan istatistiksel analizde p=0.055 olarak saptanmıştır. Sınırda anlamlılık olmakla birlikte geniş güven aralığı daha büyük çalışmalar ile daha net sonuçlar elde edilebileceğine işaret etmektedir.