55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GENETİK JENERALİZE EPİLEPSİ HASTALARINDA VALPROİKASİT TEDAVİSİNE DÖNÜŞLERİMİZ
DİLARA MERMİ DİBEK 1 İBRAHİM ÖZTURA 1 BARIŞ BAKLAN 1

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD, KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BD
 
Amaç:

Genetik jeneralize epilepsi hastalarında ilk seçenek olarak yer alan valproikasit (VPA); başlıca reprodüktif çağdaki kadın hasta grubunda intrauterin maruziyette neden olduğu intellektüel-kognitif yan etkiler nedeniyle alternatif antiepileptiklerle değiştirilmekte ve ilk seçenek olarak seçilmemektedir. Valproik asit tedavisine alternatif olarak levetirasetam (LEV), lamotrigin (LTG) veya LEV-LTG kombinasyon tedavisi tercih edilmektedir. Çalışmamızda DEUTF Epilepsi kliniğinde takip edilen VPA tedavisini LTG ve / veya LEV tedavisine geçiş ile yan etki veya klinik etkisizlik neticesinde yeniden VPA tedavisine dönmek durumunda olduğumuz hasta oranımızı tespit etmeyi hedefledik.

Gereç ve Yöntem:

1991-Ağustos 2019 tarihleri arasında DEUTF Epilepsi dosyaları retrospektif olarak incelendi. Klinik semiyoloji, nöbetlerin başlangıç yaşı, nörolojik muayene bulguları ve elektroensefalografi bulguları göz önüne alınarak tanı konulan genetik jeneralize epilepsili hastalardan VPA tedavisi başlanan ve izlemde LTG, LEV veya kombinasyonu ile izlenen hastalar dahil edildi. 25 hasta (%18.5) elektroensefalografik bulgu desteği olmaksızın diğer epilepsi sınıflama kriterleri göz önüne alınarak çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Çalışma için taranan 7000 hasta dosyasından, 627 hasta genetik jeneralize epilepsi tanısı ile takip edilmekte iken 150 hastada VPA tedavisinden LEV ve /veya LTG tedavisine geçiş kaydı elde edildi. 150 hastanın 13’ü progres elde edilemediği için çalışmaya alınamadı. İki hasta topiramat ve etosüksimit monoterapisinde izlendiği için dışlandı. Çalışmaya dahil edilen 135 hastanın yaş ortalaması 30.31 (±9.21) ; Cinsiyet dağılımı 16 (%11.9) erkek, 119 (%88.1) kadın olarak tespit edildi. 135 hastanın 56’sında (%41.5) VPA tedavisine yeniden dönülmüş olup 40 ‘ında ( %29.6) LEV monoterapisi, 26’sında (%19.3) LTG monoterapisi ve 13’ünde (%9.6) LEV-LTG kombinasyon tedavisi devam edildiği kayıtlandı. Hastaların nöbet kontrolleri değerlendirildiğinde VPAya dönüş grubunda %85,7; LEV monoterapisi % 77,5; LTG monoterapisi ile % 69,2; LEV- LTG kombinasyonu ile %61,5 nöbetsizlik elde edilmiştir.

Sonuç:

Genetik jeneralize epilepsi hasta grubunda VPA yan etki ve teratojenik etkileri bilinmekle birlikte klinik izlemde nadir olmayacak derecede, alternatif ilaçlardan klinik yararlaım alamayarak, kullanmak durumunda kalabilmekteyiz. Epilepsi hastalarının yaşam kaliteleri ile klinik etkin en düşük doz ve monoterapi hedefi göz önüne alındığında gebelik planlamasının da bireylere önemle bildirilmesinin önem kazandığı dikkati çekmektedir.