55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KRANİAL SİNİR FELCİ İLE BAŞVURAN NAZOFARİNKS KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
SENA AKSOY 1 FULYA EREN 1 GÜLŞAH ZORGÖR 1 VASFİYE KABELOĞLU 1 HATEM HAKAN SELÇUK 2 OZAN BARUT 3 AYSUN SOYSAL 1

1- BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ
2- BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖRORADYOLOJİ
3- BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 
Olgu:

Giriş Kavernöz sinüs pek çok farklı nedene bağlı olarak etkilenebilir. İçinden geçen kafa çiftlerinin tutulumu ile hastalar nörolojik bulgularla başvururlar. Nazofarenks karsinomu, nazofarinksin epitelyal hücrelerinden kaynaklanan metastatik bir tümördür. Nadiren kavernöz sinüsü etkileyerek kranial sinir tutulumuna yol açar. Bu bildiride, oftalmopleji kliniği ile başvuran bir nazofarenks karsinomu olgusu sunulması amaçlanmıştır. Olgu 53 yaşında erkek hasta, 2 ay önce başlayan baş ağrısı ve çift görme şikayetleriyle acil servise başvurdu. Özgeçmişinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı dışında kronik hastalığı yoktu. Nörolojik muayenesinde sol göz pitotik, içe, yukarı, aşağı ve dışa bakışı kısıtlı, pupiller izokorik, sol gözde ışık refleksi azalmış olarak saptandı. Fasyal asimetri, motor ve duysal sistem muayenesinde özellik yoktu. Rutin hemogram, biyokimya ve seroloji incelemelerinde özellik saptanmadı. Hastanın kontrastlı kranial MR’ında sol petröz apeks düzeyinde, klivus sol yarımına ve solda sfenoid sinüse kadar uzanan, sol kavernöz internal karotid arteri çevrelemiş olarak izlenen infiltratif kontrast tutulumu olan lezyon izlendi. Ayırıcı tanıda menenjiom, tüberküloz, lenfoma ve sarkoidoz düşünüldü. Hastaya lomber ponksiyon yapıldı, hücre izlenmedi, BOS glukoz (60 mg/dl) ve protein (47.76 mg/dl) düzeyleri normal olarak saptandı. Kranial MR’ı tekrar değerlendirilen hastada, lezyonun pterigopalatin fossaya yayılımı nedeniyle nazofarinks karsinomu olabileceği düşünüldü. Beyin ve sinir cerrahisine konsülte edilen hastaya endoskopik transsfenoidal kitle eksizyonu yapıldı ve patoloji sonucu nazofarinks karsinomu ile uyumlu olarak saptandı. Sonuç Kavernöz sinüs tutulumu tümörlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu bölgede çoğunlukla benign özellikli tümörler gözlenir. Nazofarinks karsinomuna bağlı etkilenme ise oldukça nadir gözlenmektedir. Bu olgu, kavernöz sinüs tutulumu etyolojisinde nazofarinks karsinomunun da göz önünde bulundurulmasının önemini ortaya koymaktadır.