55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
FARKLI TİPTE BAKIM HİZMETİ ALAN ALZHEİMER HASTALARININ KOGNİTİF FONKSİYON, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FONKSİYONEL KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KÜBRA NUR MENENGİÇ 1 UĞUR OVACIK 2 FERAY GÜNGÖR 3 NİLGÜN ÇINAR 4 TÜRKER ŞAHİNER 5 İPEK YELDAN 3

1- Doğuş Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Programı, İstanbul
2- İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Programı, İstanbul
3- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
4- Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
5- Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul
 
Amaç:

Gündüz bakım merkezleri hastaların sosyal hizmet ve rehabilitasyon almalarını sağlamaktadır. Bakım merkezleri ise tam zamanlı bakım hizmeti vermek üzere organize olmuş kuruluşlardır. Alzheimer hastalığı (AH) bilişsel beceriler ve fonksiyonel düzeyde düşüş ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu çalışmada iki farklı bakım hizmeti verilen merkezdeki AH tanılı olguların kognitif fonksiyon, vücut kompozisyonu ve fonksiyonel kapasitelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’nden hizmet alan (n=18) ve özel bir yaşlı bakım merkezinde kalmakta olan (n=15) 33 AH tanılı birey alındı. Katılımcıların kişisel bilgileri sosyodemografik bilgi formuyla kaydedildi. Bilişsel düzey Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testiyle değerlendirildi. Vücut kompozisyonunun analizinde TANITA©SC-330 kullanıldı. Fonksiyonel kapasite 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT) ve 5 Kez Otur Kalk Testi (5KOKT) ile değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmede SPSS 22.0 kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırma Mann Whitney-U Testi ile yapıldı.

Bulgular:

Gündüz bakım merkezinden hizmet alan (8 Kadın, 13 Erkek; yaş ort.=75,85±7,32 yıl) ve özel yaşlı bakım merkezinde kalan (7 Kadın, 8 Erkek; yaş ort.= 75,35±11,53 yıl) olgular arasında kognitif düzey ve vücut kitle indeksi, kas, yağ ve kemik oranları açısından anlamlı fark bulunmazken (p>0,05); 6DYT ve 5KOKT sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla, p=0,03, p=0,04).

Sonuç:

Çalışmamızda farklı merkezlerden hizmet alan katılımcıların kognitif etkilenim ve vücut kompozisyonu açısından benzer özellikte olduğu, gündüz bakım merkezinden hizmet alan olguların bakım merkezinde kalanlara göre fonksiyonel açıdan daha iyi durumda olduğu görülmüştür. Bu durum gündüz bakım evinden hizmet alan bireylerin topluma daha entegre şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulmasının bir sonucu olabilir. Yataklı bakım merkezlerinde hastaların fiziksel olarak inaktif hale gelmelerini engelleyecek stratejiler geliştirilmelidir.