55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBELLAR ENFARKTI OLAN HASTALARDA ETYOLOJİ, BAŞVURU ESNASINDAKİ NÖROLOJİK MUAYENE VE İSKEMİK LEZYON PATERNLERİNİN PROGNOZ VE SAĞ KALIMA ETKİSİ
TAYLAN ALTIPARMAK 1 BİJEN NAZLIEL 1 HALE ZEYNEP BATUR ÇAĞLAYAN 1 NİL TOKGÖZ 2

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.D.
2- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.D.
 
Amaç:

Serebellar inmeler tüm inmelerin %2-5 kadarını oluşturmakta olup genellikle iyi prognoz ve düşük ölüm oranlarına sahiptir. Yaygın olarak kullanılan NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) ile serebellar semptomların yetersiz değerlendirildiği de bir gerçektir. Bu çalışmada amaç serebellum kökenli iskemik inmelerde klinik, etyolojik ve radyolojik özelliklerinin prognoza ve 6 aylık sağ kalım üzerine etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif olarak 4763 iskemik inmeli hasta taranarak 200 serebellar enfarktlı hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tek ve çok değişkenli analizlerle prognoz ve sağ kalımı etkileyen faktörler değerlendirilmiştir.

Bulgular:

En fazla 60-69 yaş aralığındaki hastalar etkilenmiş olup kadın/erkek oranı 2/3’tür. Hipertansiyon en sık komorbiditedir (%72.5). Dizartri (%40) en sık muayene bulgusudur. Tek serebellar iskemik lezyon %34.5, multipl iskemik lezyon % 65.5 oranında karşımıza çıkmıştır. Kortikal/jukstakortikal lezyon %74, derin beyaz cevher etkilenimi %11, kombine etkilenim ise %15 oranındadır. Hastaların 2/3’ünde iskemik lezyon boyutu 1.5cm altındadır. En fazla posterior inferior serebellar arter (PICA), süperior serebellar arter (SCA) traselerinin ve nonteritoriyal alanların etkilendiği izlenmiştir. Anlamlı vertebral arter stenozu en sık izlenen vasküler patoloji olup atriyal fibrilasyon (AF) en sık karşılaşılan kardiyoemboli nedenidir.

Sonuç:

Dengesizlik semptomu ve posterior dolaşım supratentoriyal ek iskemik lezyon mevcudiyeti, 6.ay mRS’nin 1-2-3 olma ihtimalini; kadın cinsiyet, hiperlipidemi ve posterior dolaşım infratentoriyal ek iskemik lezyon ise 6.ay mRS’nin 4-5 olma riskini anlamlı olarak artırmaktadır (p<0,001). Diğer değişkenler sabit tutulduğunda, her dekatlık yaş artışı (OR=4,975), kadın cinsiyet (OR=4,964), bilinç bozukluğu, multipl iskemik lezyon, 1.5 cm’den büyük iskemik lezyon, AF ve geliş mRS’deki her bir skorluk artış mortaliteyi anlamlı olarak artırmaktayken; dengesizlik semptomuyla başvuranlarda mortalitenin belirgin olarak düştüğü izlenmiştir (p<0,05).