55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TRANS-KAROTİD MEKANİK TROMBEKTOMİ
SAHİB ROVSHANOV 1 DOĞAN DİNÇ ÖGE 1 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1 ANIL ARAT 2

1- HACETTEPE UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ABD
2- HACETTEPE UNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ABD
 
Olgu:

Giriş: Stent-aracılı ve/veya aspirasyon trombektomi majör serebral arter oklüzyonu sonucu oluşan akut iskemik inmelerde tercih edilen tedavi yöntemidir. Vasküler girişimi çoğunlukla femoral arterden yapılmakta olup, seçili vakalarda brakial arter de tercih edilebilmektedir. Bu girişimlerin başarısız olması durumunda doğrudan servikal karotis arter ponksiyonu ile de trombektomi tanımlanmış olup başarı ile uygulanmaktadır. Bu posterde bu stratejinin kullanıldığı bir olgu tartışılmaktadır. Olgu: 25 gün önce aort diseksiyonu nedeniyle grefti yapılan, varfarin kullanımı olan 70 yaşında kadın hasta acil servise bilinç bulanıklığı, konuşamama ve sağ tarafında güçsüzlük ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde global afazi, sağ santral fasiyal paralizi, sağ homonim hemianopsi ve sağ hemiplejisi olan (NIHSS skoru:21) hastada sol orta serebral arter M2 segmentinde oklüzyon görüldü. Mekanik trombektomi planı ile 5.saatte işleme alındı. Femoral ve brakial arter ile sol karotis komunis arteri (CCA) kateterize edilemediğinden (CCA proksimalinde ağır tortiyozite nedeniyle) servikal bölgeden trans-karotid yaklaşım ile giriş yapılarak aspirasyon yöntemi ile sol orta serebral arter sahasında TICI2c reperfüzyon sağlandı. ICA ponksiyon bölgesi cerrahi olarak kapatıldı. Otuz beşgünlük klinik takip sonunda modifiye Rankin skoru 4 (NIHSS 18) olarak bakımevine taburcu edildi. Tartışma / yorum: Arkus aortanın anatomik olarak endovasküler yolla geçilmesi zor olan veya supra-aortik damarlarda yoğun tortüozitesi olan vakalarda, trans-karotid yaklaşım reperfüzyon zamanını kısaltarak klinik sonlamını iyileştirebilme potansiyeli taşımaktadır.