55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BUZDAĞI FENOMENİ : PSİKİYATRİK ŞİKAYETLE PREZENTE OLAN OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGULARI İKİ OLGU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖNDER KEMAL SOYLU 1 ZEYNEP EZGİ BALÇIK 1 OYA ÖZTÜRK 1 HAYRUNİSA DİLEK ATAKLI 1

1- İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ
 
Olgu:

Otoimmün ensefalit sıklığı 5-8/100,000 kişidir.Uykusuzluk, kognitif-davranış değişiklikleri, serebellar semptomlar, otonomik instabilite, diskinezi, nöbet görülebilir. NMDA(N-metil-D-aspartat) reseptörleri ligand kapılı iyon kanalı olup en sık otoimmün ensefalit nedenidir. Anti-contactin-associated protein-like 2 (Caspr2) ise, esas olarak voltaj kapılı potasyum kanallarının normal fonksiyon görmesinde etkilidir. Bu sunumda anti-NMDA ve anti-Caspr2 ensefaliti olan iki olgu anlatılacaktır. Olgu-1: Erkek hasta 63 yaş, 2 yıldır olan uykusuzluk şikayetine 2,5 aydır eklenen kendiliğinden ağlama atakları, zarar görme hezeyanları ile acil servise başvurdu. Kranial MR’da kortikal atrofi, EEG’de sol hemisfer sentro-parieto-temporal bölgede keskin dalga aktiviteleri saptandı. LP’de hücre görülmedi, protein 81,4 mg/dL, elektrolitleri normal sınırlardaydı. BOS’tan gönderilen otoimmün ensefalit panelinde anti-NMDA antikoru pozitif saptandı. Olgu-2: Erkek hasta 69 yaş, 4 aydır olan 1-2 saniye süren boğazdan yükselen his sonrası su içme isteği şeklinde gelen ataklarla psikiyatri kliniğine başvurdu. Nöroloji konsültasyonunda istenen Video EEG’de odak saptanmamasına rağmen insüler nöbet ön tanısıyla istenen kraniyal MR’da serebellar atrofi ve kronik iskemik değişiklikler izlendi. LP’de 5 lenfosit görüldü, protein ve elektrolitler normal sınırlardaydı. BOS’tan gönderilen otoimmün ensefalit panelinde CASPR2 antikoru pozitif saptandı. Sonuç ve Yorum: Bu hastalık spektrumu psikiyatrik şikayetler, atipik nöbetler, diskinezi, otonomik instabilite gibi net olarak kaynağının ortaya konulamadığı bulgularla prezente olabilir. Nörogörüntülemenin genellikle nonspesifik olduğu bu hastalıklarda klinik şüphe dahilinde LP analiziyle ileri araştırma yapmak hastalık açısından önem arz eder. Ayırıcı tanı listesinde görece geri planda kalan bu ensefalit tiplerinin klinik pratikte hak ettiği önemi kazanması amacıyla bu olguları sunduk.