55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İSKEMİK İNME ŞİDDETİNİN BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE ALKALEN FOSFATAZ İLE İLİŞKİSİ
SERDAR BARAKLI 1 YEŞİM EYLEV AKBOĞA 2 HESNA BEKTAŞ 3

1- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
2- DR. NAFİZ KÖREZ SİNCAN DEVLET HASTANESİ
3- ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
 
Amaç:

Akut iskemik inmede böbrek fonksiyon bozukluğunun mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir. Daha önceki çalışmalarda alkalen fosfataz yüksekliğinin kötü fonksiyonel sonuç ve mortalite ile ilişkisi olduğu bulunmuştur. Çalışmamızın amacı; inme şiddeti ve enfarkt hacmi ile böbrek fonksiyon testleri ve alkalen fosfataz arasında ilişki olup olmadığını incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’ne iskemik inme tanısıyla yatırılan, Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRG) mevcut olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Acil servise ilk geliş biyokimya kanları incelendi. Difüzyon MRG görüntülerinden enfarkt hacimleri hesaplandı. Geliş NIHSS, enfarkt hacimleri ile böbrek fonksiyon testleri ve alkalen fosfataz düzeyleri arasında ilişki olup olmadığına bakıldı.

Bulgular:

94 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmada yer alan bireylerin yaş ortalaması 70.80 ± 12.33 olarak saptandı. Bireylerin 39’u (%41.5) kadın, 55’i (%58.5) erkekti. NIHSS gruplamasına göre bireylerin 54’ü hafif grupta, 25’i orta, 15’i şiddetli gruptaydı. Ortalama NIHSS 7.15 ± 7.03, ortalama enfarkt hacmi 25.49 ± 61.89 cm3 olarak hesaplandı. NIHSS hafif, orta ve şiddetli gruplarında; yaş, enfarkt hacmi ve kreatinin ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. (p=0.001, p=0,044, p<0,001). Üre, üre/kreatinin ve alkalen fosfataz değerleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi. (sırasıyla; p=0.407, p=0.353, p=0.213). Enfarkt hacmi ile üre, kreatinin, üre/kreatinin ve alkalen fosfataz arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.

Sonuç:

Çalışmamızda kreatinin yüksekliği ile inmenin şiddeti arasında ilişki saptanmıştır. Serebral mikrovasküler risk ve inme şiddetinin değerlendirilmesinde, böbrek disfonksiyonunu gösteren serum biyobelirteçleri yol gösterici olabilir.