55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ESANSİYEL TREMORLU GENÇ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ
NEŞE ERDOĞAN 1 FİGEN TUNALI 1 HANDAN MISIRLI 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Esansiyel tremor(ET), sıklıkla üst ekstremitelerde el ve ön kolu etkileyen pozisyonel ve hareketle ilişkili olup, bazen de baş, çene, dil, seste de görülebilen sinir sisteminin en sık görülen hareket bozukluğudur. ETa tremor gibi motor belirtiler yanında, anksiyete, depresyon gibi non-motor(psikiyatrik) belirtiler de sıklıkla eşlik etmektedir. Çalışmamızın amacı, genç ETlu hastalarda anksiyete ve depresyon düzeylerinin normal bireylerinki ile karşılaştırılarak bu düzeylerin tremor şiddeti ve hastalık süresi ile olan ilişkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya hastanemiz Nöroloji Polikliniğine başvuran Washington Heights- Inwood Genetic Study of Essential Tremor(WHIGET) tanı kriterlerine göre tanı konulmuş, 60 ET(40Kadın, 20Erkek)lu hasta, bu hasta grubu ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi açısından eşleşen 50 sağlıklı gönüllü dahil edildi. ETlu hastaların tremor şiddeti puanları belirlendi. Her iki gruba da Beck Anksiyete Ölçeği(BAÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ) uygulandı. Sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Her iki grubun yaş ve eğitim düzeyleri benzerdi. BAÖ ve BDÖ skorları sırasıyla 22.83 ± 12.03 ve 18.50 ± 2.66 kontrol grubunun BAÖ ve BDÖ skorları ise sırasıyla 10.03 ± 8.20 ve 9.72 ± 8.56 idi. Hasta grubunda BAÖ ve BDÖ skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Sırasıyla(p=0.000 ve p=0.003) BAÖ ve BDÖ skorlarının her ikisinin hastalık süresi ve toplam tremor puanları ile ilişkisi saptanmamıştır.

Sonuç:

Esansiyel tremorlu genç hastalarda kontrol grubuna göre anksiyete ve depresyon düzeyleri belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Anksiyete ve depresyon skorlarının ise hastalık süresi ve tremor şiddeti puanı ile ilişkileri bulunamamıştır.