55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİPLOPİ İLE ORTAYA ÇIKAN BİR TİROİD OFTALMOPATİ OLGUSU
HATİCE AYTEN 1 FURKAN ERBAŞ 1 M.BERRA ÖZBERK 1 HACER ERDEM TİLKİ 1

1- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

DİPLOPİ İLE ORTAYA ÇIKAN BİR TİROİD OFTALMOPATİ OLGUSU H. AYTEN, F. ERBAŞ, M. B. ÖZBERK, H. ERDEM TİLKİ Tiroid oftalmopatisi sık görülen orbita patolojilerinden olup, etyolojisi tam olarak bilinmeyen, retrobulber dokuların inflamasyonu ile karakterize kronik otoimmün bir hastalıktır. Oftalmopati bulguları sıklıkla bilateraldir, fakat unilateral ve asimetrik de olabilir. Ekstraoküler kasların tutulumu çoğunlukla asimetriktir, medial ve inferior rektus kasları sık tutulur. Göz bulguları tiroid fonksiyon bozukluğu olmadan da ortaya çıkabilir. Olgu sunumu 69 yaşında erkek hasta, altı ay önce aniden başlayan, tek gözünü kapattığında düzelen ve iki gözü ile baktığında cisimleri üst üste gördüğü, çift görme yakınması ile doktora başvurmuş. Şikâyeti gün içinde değişmemekle beraber eşlik eden başka semptomu yoktu. Diplopi etyolojisi için araştırma yapılmış, bir neden bulunamamış ve asetilsalisilik asit başlanmış. Üç ay sonra şikâyetleri geçmeyince kliniğimize yönlendirilmiş. Nörolojik muayenesinde; sol gözde yukarı bakış kısıtlılığı ve gGöz hareketleri ile minimal ağrısı vardı. B12 vitamini 120,3 olduğu için replasman tedavisi yapıldı. Ardışık sinir uyarım testi ve tek lif EMG sonuçları HbA1c ve tiroid fonksiyon testleri normaldi. Kranial-orbita ve Constructive Interference in Steady-State manyetik rezonans görüntülemede her iki inferior rektus kasında solda daha belirgin fuziform çap artışı saptandı. Tiroid renkli doppler ultrasonografi ve tiroid otoantikorları normaldi. Göz ve endokrin hastalıkları bölümü ile konsülte edildi. Tiroid oftalmapatisi olarak değerlendirilip 1mg/kg oral prednol tedavisi başlandı. Tartışma Binoküler diplopinin çok sayıda nedeni vardır. Ötroid oftalmopatinin neden olduğu diplopi olgularında, ayırıcı tanı için çok sayıda laboratuvar ve görüntüleme incelemelerinin yapılması gerekebilir ve bu da tanı gecikmesine yol açabilir. Oysa erken tanı ile erken tedaviye başlanması fonksiyonel prognozu düzeltebilir. Bu olgu, akut oftalmopleji nedeni olarak, tiroid fonksiyon bozukluğu olmadan ötiroid oftalmopatinin akılda tutulmasını vurgulamak için sunulmuştur.