55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İZOLE MONOPAREZİ İLE PREZENTE OLAN İKİ İSKEMİK İNME VAKASI
BAKİ DOĞAN 1 YÜCE DOĞRU 1 ŞERİFE DENİZ AK TURA 1

1- KARAMAN DEVLET HASTANESİ,NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ( fMRG) çalışmaları motor el fonksiyonunun kortikal gösteriminin en sık “hand knop” alanı olarak bilinen precentral gyrusun üst kısmında bulunduğunu göstermiştir. Nadir olmasına rağmen, ‘’cortical hand knob territory stroke’’ olarak da adlandırılan bu iskemik beyin damar hastalığı periferik sinir hasarını taklit eder. Ateroskleroz ve hipertansiyon, hastalık için en yaygın risk faktörleridir. Arter-arter veya kardiyoembolik olan embolik orijin, altta yatan en önemli risk faktörüdür. Olgu 1: Yetmiş iki yaşında kadın hasta iki gündür olan sağ elinde güçsüzlük şikayeti olması nedeniyle acil servise başvuruyor. Özgeçmişinde hipertansiyon, diyabet ve koroner arter hastalığı risk faktörleri mevcuttu. Nörolojik muayenesinde sağ üst ekstremite distal kas gücü 4/5’idi. Diffüzyon ağırlıklı MRG görüntülemesinde sol presentral sulcusta invert omega şeklinde ve internal borderzoneda noktasal kortikal enfarktlar gözlendi. Glukoz ve LDL yüksekliği dışında rutin kan tetkikleri normaldi. Optimal medikal tedavi başlanan hastanın subtip araştırmalarına yönelik EKG, EKO ve 24/h ritm holteri normal olarak değerlendirildi. Beyin-Boyun BT anjiografisinde sol İCA’da %70-80 stenoza yol açan aterosklerotik plak saptandı. Hastaya ileri merkezde endovasküler karotis stendleme uygulandı. Üç ay sonraki poliklinik kontrolünde sağ üst ekstremite kas gücü tamamen düzelmişti. Olgu 2: Altmış sekiz yaşında hipertansiyon ve diyabet tanısıyla takipli hasta, bir hafta önce ellerini kullandığı ağır bir bahçe işinde çalıştıktan sonra sağ kolunda ağrı ve güçsüzlük şikayeti ile fizik tedavi polikliniğine başvuruyor. NSAİ medikal tedavisi ve rehabilitasyon hareketleri verilen hastanın ağrısı geçmesine rağmen güçsüzlüğü devam etmesi nedeniyle nöroloji polikliniğine yönlendiriliyor. Nörolojik muayenesinde sağ üst ekstremitede früst parezisi dışında patoloji saptanmadı. MRG görüntülemesinde sol parietal lob angüler gyrusa uzanan kortikal enfartk gözlendi. Glukoz ve LDL yüksekliği mevcuttu. Etiyolojiye yönelik kardiyak incelemeler normal olarak değerlendirildi. Beyin-Boyun BT anjiografisi’nde sol İCA’da %50-60 darlık saptandı. Dual anti-agregan ile birlikte optimal medikal tedavi ile takip edilen hasta, rehabilitasyonuna iskemik beyin damar hastalığı tanısı konulduktan sonra kaldığı yerden devam etti. Sonuç: Ağrısız distal ya da proksimal izole kas güçsüzlüğü ile başvuran hastalarda santral patolojiler mutlaka düşünülmelidir. Bu şekilde prezente olan beyin damar hastalıkları genellikle iyi huylu seyirli ve nadirdir. Sekonder profilaksi olarak uygulanacak tedaviler, hastaları daha ağır inmelerden koruyacaktır.