55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ (ANTİ-GAD) ANTİKOR İLİŞKİLİ SEREBELLAR ATAKSİ: OLGU SUNUMU
MİRAY ATACAN YAŞGÜÇLÜKAL 1 CANSU TUNÇ 1 BİRGÜL BAŞTAN TÜZÜN 1 SEFER GÜNAYDIN 1 AYŞE ÖZLEM ÇOKAR 1

1- S.B.Ü. İSTANBUL HASEKI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
 
Olgu:

Giriş: Erişkindeki sporadik subakut ataksi nedenleri arasında atipik enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, neoplastik ve paraneoplastik süreçler yer alır. Biz burada subakut ataksi ile başvuran ve anti-GAD ilişkili serebellar ataksi teşhisi saptanan bir olguyu paylaşmak istedik. Olgu: Özgeçmişinde diabetes mellitus (DM) ve sigara kullanımı olan 62 yaşında kadın hasta 2 ay önce başlayan yürümede dengesizlik, baş dönmesi ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde her yöne bakışta nistagmus, sol taraflı dismetri ve gövde ataksisi mevcuttu. Hasta çift taraflı destekle yürüyebiliyordu. Kranial ve spinal magnetik rezonans görüntülemesi normaldi. Rutin kan tetkiklerinde glikozile hemoglobin değeri %11,9 saptandı. Vaskülitik, serolojik tetkikleri ve paraneoplastik sendrom açısından yapılan tetkikleri negatif bulunan hastanın serum anti-GAD antikoru pozitif (> 2000 U/ml) saptandı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) biyokimyası normaldi ve hücre saptanmadı. BOS oligoklonal bant tip 2 ve anti-GAD antikoru pozitifliği (1020 IU/ml) mevcuttu. Düşük C-peptid düzeyi ve anti-insulin ve anti-adacık antikorları pozitif saptanan hastanın takipli olduğu DM’ nin aslında tip 1 DM olduğu anlaşıldı. Eşlik eden diğer otoimmun endokrin hastalıkları araştırmak amacıyla yapılan tetkiklerde anti-tiroid perkosidaz antikoru pozitif saptandı ve hastada Hashimato tiroiditi lehine yorumlandı. Sonuç: Serebellar ataksili bu olguda, anti-GAD antikorunda yüksek titre pozitiflik ve BOS pozitifliğinin eşlik etmesi immün aracılıklı ataksi tanısını kuvvetlendirmiştir. Anti-GAD pozitifliği DM gibi bir çok hastalıkta da pozitif olabildiğinden serebellar ataksili olgularda patolojik sürecin bu antikor ile ilişkilendirmesinde dikkatli olunmalıdır.