55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TEKRARLAYAN SUBARAKNOİD KANAMANIN NEDEN OLDUĞU NADİR GÖRÜLEN SEREBRAL SUPERFİSİAL SİDEROZİS; OLGU SUNUMU
AYŞEN TUĞBA YILMAZ 1 HANDAN TEKER 1 MURAT YILMAZ 1

1- ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş Serebral süperfisial siderosis; tekrarlayan odağı belirlenemeyen subaraknoid kanama nedeniyle, hemosiderin birikimi ile giden kronik, progresif nadir görülen hastalıktır. Hemosiderin birikimi sıklıkla leptomeninksler, subpial dokular, serebellum, beyin sapı, medulla spinalis, kranial sinirler ve serebral hemisferlerin yüzeyinde meydana gelir. Klinik olarak bu hastalık ön planda yavaş progressif serebellar ataksi ve bilateral sensorinöral işitme kaybı ile karakterizedir. Hastalığın ilerleme süreci içinde bazı hastalarda spastik miyelopati ve demans gelişir. Olgu: 63 yaşında erkek hasta, kliniğimize 3 yıl önce başlayan ve giderek artan dengesizlik, peltek konuşma baş dönmesi şikayetleri ile başvurdu. 2 yıldır işitme cihazı kullanıyor. Nörolojik muayenede,anosmi, bilateral işitme azlığı, sağ alt ekstremitede (4/5) kas gücü, taban cildi refleksi bilateral lakayt, yürüyüş spastik ve ataksi mevcuttu. Laboratuar bulguları odağı belirlenemeyen gaitada gizli kan pozitifliği dışında normal saptandı. Beyin-Omurilik Sıvısında (BOS) açılış basıncı normal, Protein yüksek: 650,10 mg/L (N:150-400), hücre: lökosit gözlenmedi, nadir eritrosit: (2420 /mm3 ) saptandı. Elektroensefalografi normal sınırlaydı. Elektromiyografi,alt ekstremitelerde belirgin distal simetrik duyusal motor aksonal polinöropati ile uyumluydu. Odiyogramda yüksek frekanslı seslerde işitme kaybı saptandı. Kranial MRG’de Gradient seride interhemisferik falksa komşu alanlarda, bilateral serebellar foliumlarda, beyin sapı ve medulla spinalis çevresinde, serebral kortikal sulkuslarıdaki leptomeninkslerde hemosiderin depozitleri ile uyumlu sinyal kayıpları izlendi. Servikal, Torakal ve Lomber MRG’de spinal kordu çepeçevre saran T2 hipointens sinyal izlenmiş olup superfisial siderozisle uyumlu olduğu düşünülmüştür. Sonuç: Bu vaka raporunda nadir görülen, bir serebral superfisial siderozis olgusunu sunmak istedik.