55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
LÖKOENSEFALOPATİ ŞEKLİNDE PREZENTE OLAN İKİ NÖROBRUSELLOZ OLGUSU
ECE GÖK DURSUN 1 RAHŞAN GÖÇMEN 2 BÜLENT ELİBOL 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI , ANKARA , TÜRKİYE
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANA BİLİM DALI , ANKARA , TÜRKİYE
 
Olgu:

GİRİŞ: Bruselloziste birçok organ ve sistem tutulumu görülmekle beraber,hastaların %5-10’unda santal sinir sistemi tutulumu sonucu olarak nörobruselloz izlenebilmektedir.Bakteri nöral doku üzerine sitokin/endotoksin aracılığıyla etki etmektedir.Sitotoksik T lenfositler ve mikroglia aktivasyonu hastalıkta immunopatolojik bir rol oynamaktadır. OLGU 1: 64 yaş erkek hasta,2 yıl önce başlayan işitme kaybı,dizartri ve dengesizlik şikayetleri ile kliniğimize başvurdu.Muayenesinde bilateral sensorinöral işitme kaybı,diz-topuk testinde beceriksizlik ve tandem yürümede bozukluk mevcuttu.MR görüntülemelerinde bilateral 7 ve 8.sinirlerde kontrastlanma,diffuz serebral lökoensefalopati izlendi.BOS proteini 312,73mg/dL,BOS glukozu 37 mg/dL,eş zamanlı serum glukozu 90 mg/dL olarak ölçüldü.Brucella agglütinasyonu BOS ve serumda 1/1280 titrede pozitif sonuçlandı.Nörobruselloz tanısıyla hastaya,2x2gr seftriakson,1x900mg rifampisin ve 2x100mg doksisiklin başlandı. OLGU 2: 53 yaş erkek hasta,kliniğimize 2016 yılında 4 yıldır olan işitme kaybı, yürüme bozukluğu ve dizartri şikayetleriyle başvurdu.Muayanesinde bilateral sensorinöral ağır işitme kaybı,bilateral spastik paraparezi mevcuttu.MR görüntülemesinde diffüz lökoensefalopati,3.5.6-7. kranyal sinirlerde kontrastlanma izlendi.BOS proteini 630 mg/dL,BOS glukozu 37 mg/dL,eş zamanlı serum glukozu 152 mg/dL olarak ölçüldü.BOS pleositozu mevcuttu.Brucella aglutinasyonu serum ve BOSta 1/1280 pozitif olarak saptandı.Nörobruselloz tanısı koyularak seftriakson,rifampisin ve doksisiklin tedavileri başlandı.Takiplerinde spastisitesinde azalma izlendi.İşitme kaybında düzelme olmadı.Takip MR görüntülemelerinde lökoensefalopati bulgularında gerileme,serebral ve serebellar atrofi tespit edildi. TARTIŞMA: Nörobrusellozda görüntülemede inflamasyon,beyaz cevher değişiklikleri ve vasküler tutulum olmak üzere 3 tip etkilenim izlenebilmektedir.Beyaz cevher tutulumunun doğası net olmamakla birlikte özellikle bu lezyonlardan alınan biyopside CD8+T hücrelerinin dominant olduğu inflamasyonun gösterilmiş olması otoimmun reaksiyona bağlı etkilenimi düşünülmektedir.Her iki hastamızda da bilateral diffuz lökoensefalopati ve multipl kranyal sinir tutulumu izlenmiştir.Nörobruselloz klinik ve radyolojik olarak birçok hastalığın taklitçisi olabileceği için özellikle endemik bölgelerde ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.