55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HORNER SENDROMU: ANTERİOR YAKLAŞIMLI SERVİKAL OMURGA CERRAHİSİNİN NADİR KOMPLİKASYONU
BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1 HÜLYA TİRELİ 1

1- İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Horner sendromu, subaksiyel servikal omurganın anterior yaklaşımlarının iyi bilinen ancak nadir görülen bir komplikasyonudur. Servikal sempatik gövde hasarından kaynaklanan ipsilateral pupiller miyoz, fasiyal anhidroz ve pitozis ile karakterizedir. OLGU: 42 yaşında erkek hasta, 4 yıl önce ortalama 6 ay arayla 4 kez servikal disk herniasyonu nedeniyle anterior yaklaşım ile opere olmuş. Son operasyonu sonrası sol göz kapağında düşüklük meydana gelmiş. Nörolojik muayenesinde sol tarafında Horner sendromu mevcuttu. Cerrahi öncesi servikal MRG’de C4-C5 seviyesinde santral disk protrüzyonu ve post-op servikal BT’de C3-C4-C5 vertebra korpuslarında cerrahi fiksatörlere ait görünüm mevcuttu. 33 yaşında erkek hasta, 3 ay önce servikal disk herniasyonu nedeniyle anterior yaklaşım ile opere olmuş. Operasyon sonrası sağ göz kapağında düşüklük meydana gelmiş. Nörolojik muayenesinde sağ tarafında Horner sendromu mevcuttu. Servikal MRG’de C5-C6 düzeyinde solda belirgin her iki nöral forameni daraltan geniş tabanlı disk protrüzyonu ve servikal BT’de C5-C6 vertebra korpuslarında cerrahi fiksatörlere ait görünüm mevcuttu. TARTIŞMA: Horner sendromu, genellikle altta yatan malign bir lezyon ile ilişkili olup, vasküler, travmatik ve enfeksiyöz nedenlerle de ortaya çıkabilir. Omurga cerrahisi geçirmiş olan hastalarda da, en sık ön servikal omurga girişimleri sonrasında görülmektedir. Sempatik trunkusun longus colli kasının kesilmesi veya uzun süreli retraksiyonu ile hasar gördüğü düşünülmektedir. Görülme sıklığı, % 0.02 ile % 3.8 arasında değişmektedir. Bu iki olgu ile Horner sendromu olan hastalarda servikal cerrahi öyküsünü sorgulanmanın önemini vurgulamayı amaçladık.