55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
T FOLİKÜLER YARDIMCI (TFH) HÜCRE VE SİTOKİNLERİNİN MYASTHENİA GRAVİS (MG) GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ
MERVE ÇEBİ 1 HACER DURMUŞ-TEKÇE 2 FİKRET AYSAL 3 GİZEM ENGİN GÜL 4 METİN MERCAN 5 VİLDAN AYŞE YAYLA 5 MEHMET HOCAOĞLU 1 SİBEL P. YENTÜR 1 MELİH TÜTÜNCÜ 6 ONUR AKAN 4 YEŞİM PARMAN 2 GÜHER SARUHAN-DİRESKENELİ 1

1- İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ AD
2- İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
3- MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
4- OKMEYDANI EAH
5- BAKIRKÖY SADİ KONUK EAH
6- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
 
Amaç:

Myasthenia gravis (MG) hastalarında asetilkolin reseptörüne (AChR) karşı otoantikorların üretiminde rol alan T foliküler yardımcı (Tfh) hücreleri uzun süreli antikor yanıtını düzenlemektedir. T hücreleri antikor üretimini salgıladıkları sitokinlerle etkilemektedir. Bu çalışmada, MG patogenezinde Tfh hücreleri ve CD4+ T hücre sitokin üretimini değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya, MG tanılı ve AChR antikoru pozitif (AP-MG) 72 hasta ve 43 sağlıklı kontrol (SK) dahil edildi. Hastalar immünosüpresif alan (AP-MG-ISP (n=27)) ve almayan (AP-MG-ISN (n=45)) ya da hastalık başlangıç yaşlarına göre erken (<50 yaş, EOMG (n=40)) ve geç başlangıçlı (>50 yaş, LOMG (n=32)) olarak gruplandırıldı. Periferik kan mononükleer hücreleri CD4, CXCR5, CCR6 ve CXCR3 antikorları ile boyanarak akım sitometresi ile değerlendirildi. Tfh hücreleri (CD4+CXCR5+) CCR6-CXCR3+ hücreler (Tfh1), CCR6-CXCR3- (Tfh2) ve CCR6+CXCR3- (Tfh17) olarak sınıflandırıldı. CD4+ T hücrelerinin IL-21, IL-4, IFN-γ, IL-10 ve IL-17A hücre içi sitokin üretimi 4 saat uyarılarak ölçüldü.

Bulgular:

CD4+T hücrelerinin IL-21, IL-4 ve IL-17A sitokin üretimi AP-MG grubunda sağlıklılara göre artmıştı (p<0.0001, p<0.0001, p=0.002). LOMG grubunun IL-17A üretimi EOMG’ye göre yüksek görüldü (p=0.018). EOMG grubunda IL-21 ve IL-4 (p<0.0001, p<0.0001) ve LOMG grubunda IL-21, IL-4 ve IL-17A (p<0.0001, p=0.001, p<0.0001) sağlıklılara göre artmıştı. AP-MG-ISP grubunda IL-10 ve IL-21 üretimi AP-MG-ISN grubuna göre artmıştı (p= 0.005, p= 0.019). EOMG, LOMG, AP-MG-ISN ve AP-MG-ISP gruplarının Tfh2 hücre popülasyonu sağlıklılardan yüksekti (p=0.020, p=0.033, p=0.041, p=0.021).

Sonuç:

AP-MG hastalarındaki artmış IL-21, IL-4 ve IL-17A sitokinleri ve yüksek Tfh2 alt grubu MG gelişiminde rol oynayabilir. İmmünosüpresif tedavinin IL-10 ile birlikte Tfh sitokini olan IL-21’i de arttırması, bu etkinin tedavinin bir yan etkisi olabileceğini akla getirmiştir.