55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ELDE İKİCİ VE DÖRDÜNCÜ PARMAK ORANLARININ (2P:4P) MULTİPLE SKLEROZ İLE İLİŞKİSİ
SİBEL GAZİOĞLU 1 İSMAİL ALKAN 1 AYŞE GÜL KARAMAN 1 CAVİT BOZ 1

1- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
 
Amaç:

MS hastalığında görülen cinsiyet ile ilişkili farklılıklar gonadal hormonların rolüne dikkat çekmiştir. Gonadal hormonların yaşam boyu değişikliklerinin hastalık seyrini etkilediğini gösteren çalışmaların yanısıra, inutero hormonal çevrenin de gelişen immun sistem üzerindeki etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı inutero androjen, östrojen dengesini yansıtan elde 2P, 4P oranının (2P:4P) erkek ve kadın MS hastalarında kontrol grubuna göre farklı olup olmadığını test ederek prenatal androjen, östrojen dengesinin MS gelişimi için bir risk faktörü olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi MS polikliniğinde MS tanısı alan hastalar ve benzer yaş aralığında sağlıklı personel dahil edildi. Her katılımcının sağ eli dijital tarayıcının önceden belirlenmiş sabit bir noktasına konulup, palmar bölgesinin tarama işlemi yapıldı. Birbirinden bağımsız ve gruplardan habersiz iki kişi tarafından dijital bir sabit cetvel ile 2P ve 4P ölçümleri yapılarak ölçümlerinin aritmetik ortalaması alındı. 2P boyu 4P boyuna bölünerek 2P:4P oranı elde edildi.

Bulgular:

Çalışmaya 128 MS hastası (65 kadın, 63 erkek) ve 122 (57 kadın, 65 erkek) sağlıklı kontrol dahil edildi. 2P:4P oranı erkek MS hastalarında 0.96±0.03, erkek kontrol grubunda 0.96±0.03 olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p:0,69). 2P:4P oranı kadın MS hastalarında 0.97±0.03, kadın kontrol grubunda 0.99±0.02 olup kadın MS hastalarında kadın kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşüktü (p:0,001). MS hastalarında EDSS ile 2P:4P oranı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p=0.29).

Sonuç:

Prenatal dönemdeki androjen, östrojen dengesini yansıtan 2P:4P oranının kadın MS hastalarında kontrol grubuna göre düşük olması prenatal yüksek androjen veya düşük östrojen aktivitesi ve buna yol açan durumların MS gelişimi için bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir.