55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GEÇ VE ERKEN BAŞLANGIÇLI MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA, KLİNİK VE HASTALIK PROGRESYONU FARKLILIKLARI;
SERAP ZENGİN KARAHAN 1 Cavit BOZ 1 MURAT TERZİ 2

1- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.B.D
2- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.B.D
 
Amaç:

Erken ve geç başlangıçlı multiple skleroz hastalarında klinik ve hastalık progresyonu açısından farklılıkları belirlemek.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 2 farklı merkezden, toplam 3099 hasta dahil edildi. Hastalar erken ve geç başlangıçlı olarak 2 farklı grubu ayrıldı. 45 yaş üstü geç başlangıçlı multiple skleroz olarak kabul edildi. 2 grup arasında, ilk tutulan santral sinir sistemi lokalizasyonu, 2. atağa kadar geçen süre, hastalık progresyonu, hastalık modifiye edici tedaviye başlama zamanı, ailesel MS görülme sıklığı gibi değişik parametreler karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hastaların 261i(%8.4) geç başlangıçlı, 2838i (%91.6) erken başlangıçlıydı. Her iki grupta da, hastalığın başlangıcında supratentoryal lokalizasyona ait belirtiler en sıkken, spinal korda ait belirtiler geç başlangıçlı grupta, optik trakt belirtileri erken başlangıçlı grupta daha sık izlendi. Ailesel MS öyküsü erken başlangıçlı hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. İkinci atak gelişimine kadar geçen süre geç başlangıçlı grupta daha kısaydı. EDSS progresyonu geç başlangıçlı grupta daha hızlıydı. SPMSe ilerleme geç başlangıçlı grupta daha hızlıydı. Modifiye edici tedavilere geç başlangıçlı grupta daha erken başlandığı görüldü.

Sonuç:

Bu çalışma, geç başlangıçlı MS hastalarında hastalık progresyonunun daha hızlı ve kliniğin daha ağır seyrettiğini göstermektedir.