55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ESKİŞEHİR İLİNDE İNME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR SAĞLIK İLETİŞİMİ ÇALIŞMASI
ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR 1 ALPER ALTUNAY 2 ERHAN EROĞLU 2 ÖZLEM AYKAÇ 1 SIRRI SERHAT SERTER 2 NEVZAT BİLGE İSPİR 2 UĞUR BİLGE 3 MEHMET ERDEM GÖSTERİŞLİ 2 EREN GÖKSEL 2 SERDAR YILDIZ 2

1- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
2- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3- ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Amaç:

İskemik inme, serebral damarların oklüzyonundan kaynaklanan fokal nörolojik defisitle karakterize klinik bir sendromdur. Tüm dünyada, morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenleri arasındadır. Tedavisinde ilk hedef, en kısa sürede beyin kan akımının tekrar sağlanmasıdır. Bu amaçla, günümüzde uygulanan tedavilerin başında trombolitik tedavi ve mekanik trombektomi bulunmaktadır. Ancak hastanın zaman kaybetmeden inme merkezine ulaştırılması gerekmektedir. Çalışmamızda bütünleşik bir iletişim uygulamasıyla inme konusunda farkındalık yaratarak halkın bilinçlendirilmesi ve bu sayede inmeyle mücadelede karşılaşılan en önemli engellerden birinin aşılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle üç aşamalı bir proje planlanmıştır. İlk aşamada, Eskişehir halkının inme farkındalığı ve bilgi düzeyi kapsamlı bir araştırmayla ortaya koyulmuştur. İkinci aşamada, “İnmeden Kaçabilirsin” sloganıyla Eskişehir ilinde sağlık iletişimi kampanyası hazırlanmıştır. Üçüncü aşamada, çalışmanın sonlandırılmasını takiben gerçekleştirilen ikinci bir farkındalık araştırmasıyla iletişim uygulamasının etkileri değerlendirilmiştir. Proje kapsamındaki farkındalık araştırmaları, anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Projenin en önemli bölümünü oluşturan iletişim uygulaması ise açık hava reklamları, TV, sinema ve internet için tasarlanan animasyon filmler, hasta öykülerini içeren filmler, afiş ve broşür gibi basılı materyaller ve sosyal medya için üretilecek içerikleri kapsamaktadır.

Bulgular:

Eskişehir merkez ilçelerinde yaşayan 18 yaş üstü bireyler çalışmaya alındı. İletişim çalışması öncesi farkındalık durumunun tespiti için 500, iletişimin etkinliğinin tespiti için de 500 kişi ile anket uygulaması gerçekleştirildi. Sontestte herhangi bir inme tanımı veren hastaların oranının %3.2’den %4.8’e arttığı izlendi. İnme riskini arttıran faktörler sorulduğunda ‘Bilmiyorum’ cevabı veren hastaların oranı %24’ten %15’e geriledi. Ani gelişen yüzde güçsüzlük, kayma; kolda güç kaybı ve konuşmada bozulma sorularına ‘Evet’ cevabı verenlerin oranı proje sonunda arttı. İlktestte inme geçirdiğini düşünenlerin %20 si 112’yi ararken bu oran proje sonrası %44,8 oldu.

Sonuç:

Çalışmamızın inme farkındalığının halk üzerindeki etkisini arttırdığı ve projemizin bundan sonraki çalışmalara örnek olacağı düşünülmektedir