55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA DÜŞMEYİ ÖNGÖRDÜREN FAKTÖRLER: MOTOR VE NON-MOTOR BULGULAR İLE FARKLI ÇİFT GÖREV AKTİVİTELERİNİN BİRLİKTE İNCELENMESİ
ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU 1 BURCU ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU 2 EMRAH ZİREK 3 BAŞAR BİLGİÇ 4 HAKAN GÜRVİT 4 HAŞMET HANAĞASI 4

1- İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
3- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE HAREKET BOZUKLUKLARI BİRİMİ
 
Amaç:

Kognitif bozukluğu olmayan, erken-orta evre PH’ de düşme için risk faktörü olarak daha önceki çalışmalarda belirlenmiş motor bulgular ile PH’ de yürüme hızının ölçülmesinde kullanılan on metre yürüme testine (10MYT) eklenen bellek, basit dikkat ve karmaşık dikkat kognitif çift görev aktivitelerinin ve PH’nin non-motor bulgularının hangilerinin gelecekteki düşmeyi daha iyi tahmin ettireceği amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya dahil edilmek üzere 62 kişi değerlendirildi. Dahil edilme kriterlerine uyan 36 kişi çalışmaya alındı. Olguların demografik özellikleri, klinik bulguları sorgulandı. Motor ve non-motor bulgular Hareket Bozuklukları Derneği Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği Türkçe versiyonu (HBD-BPDHÖ-TR) ile değerlendirildi. Yürüme hızı 10MYT ve 10MYT’ ye eklenen farklı kognitif çift görev aktiviteleri kullanılarak ölçüldü. İlk değerlendirmeden sonra altı ay içindeki düşme hikayesi kaydedildi.

Bulgular:

Olguların önceki düşme öyküsünün olması, HBD-BPHDÖ 1.A, HBD-BPHDÖ 1.B ve HBD-BPHDÖ 2 skorlarının yüksek olması, 10MYT (tek görev) hızı ile 10MYT bellek, ileri ve geri sayı menzili ve yürütücü işlev çift görev aktiviteleri hızlarının daha düşük olması, altı ay içinde düşme meydana gelmesi ile anlamlı olarak farklılık göstermekteydi (p<0.05). Bu değişkenler kullanılarak yapılan çoklu lojistik regresyon analizi sonucuna göre olguların altı ay içinde düşme riskini 10MYT hızındaki artışın 0.76 kat azalttığı, HBD-BPHDÖ 1.B skorundaki artışın 2.06 kat arttırdığı görüldü.

Sonuç:

Parkinson hastalığında düşme ile ilgili bilinen olası risk faktörlerinin bir arada incelendiği çalışmamızda bilinen kognitif bozukluğu olmayan, erken-orta evre hastaların düşme riskini yürüme hızı ile birlikte non-motor bulgulardan uyku bozukluğu, duysal sorunlar ve otonom bulguların bir arada sorgulandığı HBD-BPHDÖ 1.B skorunun öngördüğü bulunmuştur. Bu bulguların desteklenebilmesi için daha geniş hasta popülasyonunda incelenmesi gerekmektedir.